iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
E-Book covid ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

 

ขอแนะนำหนังสือ E-Book ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา จัดทำโดย สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ คู่มือสร้างเสริมสุขภาพดีแบบพี่งตนเองในชีวิตวิถีใหม่ แนะนำการมีสุขภาพดีที่เริ่มจากตัวเองเริ่มจากชีวิตประจำวันและทำให้ต่อเนื่องจนเป็นกิจวัตร แล้วจะรู้ว่าชีวิตดีเริ่มที่เราเองนี่ล่ะ

คำนำ

นับตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19) เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมที่เกิดขึ้น เห็นการปรับตัวในการใช้ชีวิตและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม และนั่นคือสิ่งที่เราเรียกกันว่า ชีวิตวิถีใหม่ วิถีที่เราได้สร้างสุขอนามัยทั้งส่วนตัวและส่วนรวม วิถีที่เราได้เรียนรู้ว่าการมีภูมิคุ้มกันร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่จำเป็น วิถีที่เราได้พบว่าระบบการจัดการเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มีส่วนอย่างมากต่อการปรับตัวของคนในสังคมการเรียนรู้และปรับตัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่า หากเราทุกคนร่วมมือกัน เราจะผ่านทุกวิกฤตปัญหาไปได้ และวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เราได้ร่วมกันสร้างสุขอนามัยที่ดีและสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายจิตใจ ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยจากโรคร้าย ช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขร่วมกันการมีชีวิตวิถีใหม่ จึงเป็นเสมือนการเริ่มต้นใหม่ของเราทุกคน การเริ่มปรับตัวใช้ชีวิตในบริบทรูปแบบใหม่ให้เป็นนิสัย เพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สารบัญ

ชีวิตวิถีใหม่ ในบ้าน

ชีวิตวิถีใหม่ ในตลาด

ชีวิตวิถีใหม่ ไปวัด

สร้างสุขอนามัยส่วนตัว

สร้างสุขอนามัยส่วนรวม

สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและจิตใจ

สร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลง 

... อ่านต่อในเล่ม

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

โหลดเอกสารด้านล่าง

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

COVID-19 รวมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19)

---------------------------------------------