iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
E-Book คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3

 

ขอแนะนำหนังสือ คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จัดทำโดย ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จัดทำครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ในรูปหนังสือ E-Book เพื่อให้บริการดูหรือดาวน์โหลด

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองของภาคประชาชน โดยเฉพาะในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ที่พบมียอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นทำให้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดอยู่แล้วนั้น ยิ่งมีความจำกัดมากขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดทำแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองสำหรับประชาชนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและ (อาจจะจำเป็นต้อง) ดูแลตนเองเมื่อป่วย ในกรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อ แต่มีอาการไม่มาก เพื่อสำรองทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีจำกัดให้เพื่อนคนไทยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์มากกว่า การจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ระลอก 3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เล่มนี้เป็นการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในระดับประชาชนอย่างเป็นองค์รวม และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างปลอดภัยที่สุด

 

โหลดเอกสารด้านล่าง

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

COVID-19 รวมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19)

---------------------------------------------