iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
E-Learning แหล่งเรียนรู้ออนไลน์จาก​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี​​
 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ​(TECHNOPOLIS, SURANAREE UNIVERSITY OF Technology) เหมาะสำหรับใช้ปรับพื้นฐานความรู้และหาทักษะในงานเสริมเพิ่มเติม​ สู้วิกฤตโควิท-19​ ในช่วงอยู่บ้านช่วยชาติ ช่วงนี้กำลังจะมีเปิดหลักสูตรให้เริ่มเรียน​ ในเดือนมิย.​ ที่น่าสนใจหลายหลักสูตร
สนใจเข้าดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://technopolis.sut.ac.th/tnTraining.php?
ดูตารางเรียนทั้งหมดที่ http://technopolis.sut.ac.th/tnTraining.php?page=TnTraining/trainingList

หลักสูตรที่มีการเปิดให้เรียนในปี 2563

วันที่อบรม หลักสูตรที่เปิดอบรม

1-30 มิถุนายน 2563 TN10 004 โรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียมสำหรับการทำเกษตรในร่ม (ทักษะด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ)

1-30 มิถุนายน 2563 TN06 001การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (ทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)

1-30 มิถุนายน 2563 TN06 004 การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับหุ่นยนต์ (ทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)

1-30 มิถุนายน 2563 TN09 006 แนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบการผลิต (ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต)

1-31 กรกฎาคม 2563 TN01 001 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมด้วย Design Thinking (ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่)

1-31 กรกฎาคม 2563 TN01 002 การพัฒนาโมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas (ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่)

1-31 กรกฎาคม 2563 TN01 003 เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่)

1-31 กรกฎาคม 2563 TN10 002 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม (ทักษะด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ)

1-31 กรกฎาคม 2563 TN01 005 เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการใหม่อย่างมืออาชีพ (ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่)

1-31 กรกฎาคม 2563 TN01 006 ระดมทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่)

1-31 กรกฎาคม 2563 TN10 001เทคโนโลยีระบบสืบย้อนกลับและฐานข้อมูลด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ (ทักษะด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ)

1-31 กรกฎาคม 2563 TN10 003 การประยุกต์ใช้ IoT สำหรับเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม (ทักษะด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ)

1-31 กรกฎาคม 2563 TN06 002 พื้นฐานการประกอบและควบคุมโดรนบินอัตโนมัติเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ (ทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)

1-31 กรกฎาคม 2563 TN09 001 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการควบคุมกระบวนการผลิต (ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต)

1-31 กรกฎาคม 2563 TN11 001 หลักการวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการสำหรับกระบวนการแปรรูปอาหารและถนอมอาหารเบื้องต้น (ทักษะด้านอุตสาหกรรมอาหาร)

1-31 กรกฎาคม 2563 TN11 002 คุณภาพอาหารและการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารด้านจุลชีววิทยา เคมี และประสาทสัมผัส (ทักษะด้านอุตสาหกรรมอาหาร)

1-31 กรกฎาคม 2563 TN03 001 ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics))

1-31 กรกฎาคม 2563 TN03 003 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจด้วยเอ็กซ์เซลขั้นสูงและภาษาไพธอน (ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics))

1-31 กรกฎาคม 2563 TN04 001 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับประชาชนทั่วไป (ทักษะด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security))

1-31 กรกฎาคม 2563 TN04 002 ความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ทักษะด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security))

1 กกรฎาคม 2563 TN05 001 การจัดการตราสินค้าและชื่อเสียงองค์กรสื่อดิจิทัล (ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media))

1-31 กรกฎาคม 2563 TN05 003 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เบื้องต้น (ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media))

1-31 กรกฎาคม 2563 TN05 005 การขึ้นรูปและประมวลผลภาพ 3 มิติสำหรับแอนิเมชั่น (ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media))

1-31 กรกฎาคม 2563 TN07 001 พื้นฐานการควบคุมรูปร่าง ขนาด และค่าเผื่อเชิงเรขาคณิต (ทักษะด้านความแม่นยำและระบบอัจฉริยะ (Precision and Intelligent system))

1-31 กรกฎาคม 2563 TN07 002 การควบคุมเครื่องจักรอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร (ทักษะด้านความแม่นยำและระบบอัจฉริยะ (Precision and Intelligent system))

1-31 สิงหาคม 2563 TN01 007 สร้างแบรนด์อย่างมีสติในยุค 5G (ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่)

1-31 สิงหาคม 2563 TN01 004 การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจและการตั้งราคา (ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่)

1-31 สิงหาคม 2563 TN02 001 เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (ทักษะด้านการขายและการบริการลูกค้า)

1-31 สิงหาคม 2563 TN02 002 นักขายขั้นเทพ (ทักษะด้านการขายและการบริการลูกค้า)

1-31 สิงหาคม 2563 TN02 003 เคล็ด (ไม่) ลับ กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัล (ทักษะด้านการขายและการบริการลูกค้า)

1-31 สิงหาคม 2563 TN02 004 การบริการเพื่อความเป็นเลิศ (ทักษะด้านการขายและการบริการลูกค้า)

1-31 สิงหาคม 2563 TN10 005 การประยุกต์ใช้โดรนสำหรับระบบเกษตรแม่นยำ (ทักษะด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ)

1-31 สิงหาคม 2563 TN06 003 หุ่นยนต์เบื้องต้นสำหรับงานโรงงานอัจฉริยะ (ทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)

1-31 สิงหาคม 2563 TN09 004 การสร้างแบบจำลองสถานการณ์สาหรับการผลิตขั้นสูงและการวางแผน (ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต)

1-31 สิงหาคม 2563 TN09 005 การสร้างแบบจาลองสถานการณ์สาหรับการผลิตแบบลีน (ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต)

1-31 สิงหาคม 2563 TN09 002 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบการผลิต (ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต)

1-31 สิงหาคม 2563 TN09 003 การวิเคราะห์และการวางแผนระบบการผลิตขั้นสูง (ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต)

1-31 สิงหาคม 2563 TN09 007 การผลิตแบบลีน (ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต)

1-31 สิงหาคม 2563 TN11 003 กฎหมายอาหารและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (ทักษะด้านอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry))

1-31 สิงหาคม 2563 TN03 002 การจินตทัศน์ข้อมูลทางธุรกิจ (ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics))

1-31 สิงหาคม 2563 TN03 004 หลักการปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics))

1-31 สิงหาคม 2563 TN03 005 ธรรมาภิบาลข้อมูล (ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics))

1-31 สิงหาคม 2563 TN03 006 แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics))

1-31 สิงหาคม 2563 TN03 007 การออกแบบคลังข้อมูลองค์กรสำหรับการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ (ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics))

1-31 สิงหาคม 2563 TN03 008 การบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics))

1-31 สิงหาคม 2563 TN05 004 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้-การสร้างและการทดสอบต้นแบบ (ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media))

1-31 สิงหาคม 2563 TN05 002 การสื่อสารในภาวะวิกฤติในองค์กรสื่อดิจิทัล (ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media))

1-31 สิงหาคม 2563 TN05 006 การสร้างสรรค์แอนิเมชั่น 3 มิติ (ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media))

1-31 สิงหาคม 2563 TN05 007 การพัฒนาเว็บเอพีไอ (ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media))

1-31 สิงหาคม 2563 TN05 008 การพัฒนาเว็บทำงานฝั่งไคลเอนท์ (ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media))

1-31 สิงหาคม 2563 TN07 003 การวัดและวิเคราะห์ค่าความหนา และค่าทางไฟฟ้าจำเพาะ ของวัสดุฟิล์มบางนาโนที่ใช้ในงานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (ทักษะด้านความแม่นยำและระบบอัจฉริยะ (Precision and Intelligent system))

1-31 สิงหาคม 2563 TN08 001 การผลิตน้ำตาลทรายอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Green Technology))

1-31 สิงหาคม 2563 TN08 002 การกำจัดสารอินทรีย์คาร์บอน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ำเสีย อุตสาหกรรมอาหารด้วยกระบวนการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพแบบเพิ่มพูน (ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Green Technology))

1-31 สิงหาคม 2563 TN08 003 การกำจัดสารอินทรีย์คาร์บอนและไนโตรเจนจากน้ำเสียอุตสาหกรรม อาหารด้วยกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ (ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Green Technology))

1-31 สิงหาคม 2563 TN08 004 การผลิตเชื้อเพลิงหุงต้มและไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของมูลโคนมในฟาร์ม ขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ (ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Green Technology))

1-31 สิงหาคม 2563 TN08 005 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรในฟาร์มขนาดกลาง และขนาดใหญ่ (ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Green Technology))

1-31 สิงหาคม 2563 TN08 006 เทคโนโลยีและการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Green Technology))

1-31 สิงหาคม 2563 TN08 007 การออกแบบทางด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์อย่างยั่งยืนสาหรับอุตสาหกรรม (ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Green Technology))

1-31 สิงหาคม 2563 TN08 008 การจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน (ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Green Technology))

#เรียนรู้สู้โควิท​ 

 .  

ที่มาข้อมูลภาพ www.iok2u.com

---------------------------------------------

สนใจเรื่องราวแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มเติมคลิกที่นี่

e-learning Thai MOOC การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

--------------------------------------------- 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward