iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
e-learning Thai MOOC การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC) การศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงได้ สร้างความรู้ ทักษะ และต่อยอดการเรียนรู้สู่คุณวุฒิการศึกษา โครงการภายใต้ “แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เพราะความรู้ใหม่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน ทฤษฏีและการค้นพบใหม่ ๆ เกิดขึ้นในทุก ๆ วินาที การเรียนรู้ตลอดขีวิต จึงเป็นทักษะที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง

Thai MOOC คือ ระบบการศึกษาแบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นข้อจำกัด ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจำกัดจำนวนรับ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า Thai MOOC เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนความรู้ที่สนใจได้โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดใด ๆ

ข้อมูล Thai MOOC ที่มีการจัดทำ

e-learning Thai MOOC การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต คืออะไร

e-learning Thai MOOC แนะนำระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่ (Massive Open Online Courses)

e-learning Thai MOOC โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University, TCU)

-

-

---

 

e-learning Thai MOOC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)

e-learning Thai MOOC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ (CU) FAQ

e-learning Thai MOOC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) รวม 20 คอร์สเรียนออนไลน์

e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)

e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)

e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU)

e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)

e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMUTL) หลักสูตรน่าสนใจ 13 รายวิชา

e-learning Thai MOOC มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

e-learning Thai MOOC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

e-learning Thai MOOC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) 15 คอร์สวิชา

-

-

-

---

e-learning 4 หลักสูตรใหม่ : ชุดความรู้ด้านความยั่งยืนพื้นฐานสำหรับองค์กร

e-learning AI แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน https://learn-ai.in.th

e-learning AIS ACADEMY แพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อคนยุคดิจิทัล 

e-learning โควิด-19 และระบาดวิทยา โดย อาจารย์ยง และอาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

e-learning DBD Academy กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

e-learning Nestle School Thailand

e-learning สำนักงาน กพ. (OCSC) ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

e-learning สำนักงาน กพ. (OCSC) หลักสูตรพัฒนาข้าราชการและบุคคลทั่วไป

e-learning UN เปิดสอนคอร์ส ฟรี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals (SDGs))

e-learning NSTDA หลักสูตรฝึกอบรมตามสายงานอาชีพและกลุ่มอุตสาหกรรมโดย สวทช.

e-learning SET Thailand หลักสูตรเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์

e-learning หลักสูตรวิชาโทสาขาทักษะผู้ประกอบการดิจิทัล จำนวน 5 ชุดวิชา จำนวน 5 ชุดวิชา 15 หน่วยกิต

-

-

-----

 

ที่มาข้อมูลภาพ www.iok2u.com

---------------------------------------------

สนใจเรื่องราวแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มเติมคลิกที่นี่

e-learning Thai MOOC การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

--------------------------------------------- 

เพราะความรู้ใหม่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน ทฤษฏีและการค้นพบใหม่ ๆ เกิดขึ้นในทุก ๆ วินาที การเรียนรู้ตลอดขีวิต จึงเป็นทักษะที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward