iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
กุญแจไขความสำเร็จโครงการของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 7 ขั้นตอน
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชนของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปี 2562 ตามแนวทางของ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดนโยบายแผนการดำเนินงานส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน ของกรมในปี 2562 กุญแจไขความสำเร็จโครงการ 7 ขั้นตอน และใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2561 ให้แล้วเสร็จทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1. เป็นความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย
2. มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
3. ประเมินความคุ้มค่าได้ชัดเจน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มยอดขาย
4. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด
5. หาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุน
6. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษาและความสำเร็จในงาน
7. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่