iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

งาน Digital Healthcare Transformation Conference Bangkok, 2022

 

งาน Digital Healthcare Transformation Conference Bangkok, 2022 (หรือ ‘DHTC Bangkok 2022’) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยฝ่ายไทย จากมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัทเอกชนของเกาหลีใต้ นำโดยกลุ่มบริษัท NAVER Cloud ภายใต้การสนับสนุนอย่างแข็งขันของ PMU-C และ KOTRA ในโปรแกรม Global Partnerships เพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและต่อเนื่อง

การประชุมร่วมกันระหว่างพันธมิตรทุกฝ่ายในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบ Digital Health Care จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารการเปลี่ยนแปลง Digital Health Care Transformation ในเกาหลีใต้ การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของไทย ในการยกระดับคุณภาพการบริบาลด้วยเทคโนโลยี Health and Medical Artificial Intelligence สามารถก้าวเข้าไปในระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งจะได้มีการหารือเพื่อเตรียมการในการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการทางการแพทย์ ผ่าน กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์มของไทยและ เครือบริษัท NAVER Cloud ของเกาหลีใต้

สามารถเข้าร่วมชมงานผ่าน VR360 Virtual Conference ย้อนหลังได้ผ่าน virtualdhtc-conference.com