iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

เที่ยวกรุงเทพ สัมพันธวงศ์ วัดอุภัยราชบำรุง หรือ วัดญวนตลาดน้อย (Wat Uthai Rajabamrung)

 

 

วัดอุภัยราชบำรุง (วัดญวนตลาดน้อย) ที่อยู่ เลขที่ 864 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สันนิษฐานได้ว่าคงจะสร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2330 ในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดอุภัยราชบำรุง (อุภัย แปลว่า สอง) วัดอุภัยราชบำรุง หมายถึง วัดที่ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ (อุภัยราชะ) ถึงสองรัชกาล คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

- เนื่องจากสมเด็จพระมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ ได้รู้จักพระเถระของฝ่ายญวนคนสำคัญรูปหนึ่งนามว่า องฮึง สมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชอยู่นั้น ความที่พระองค์ท่านทรงขวนขวายใคร่ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนามหายานให้เชี่ยวชาญ จึงเป็นโอกาสที่ องฮึง ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด พร้อมถวายวิสัชนาเรื่องศาสนาพุทธฝ่ายมหายานและภิกษุสามเณรในคณะญวน ต่อมาพระองค์ขึ้นครอง ราชย์ องฮึงได้เป็นเจ้าอาวาสวัดญวนตลาดน้อย ความทราบถึงเบื้องยุคลบาทว่าทางวัดกำลังปฏิสังขรณ์อยู่ จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินช่วย

- ครั้นถึงแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 วัดญวนตลาดน้อยบูรณปฏิสังขรณ์อีก ดั่งปรากฏว่าความในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 5 นำเบอร์ 1 วันอาทิตย์ เดือน 5 ขึ้น 5 ค่ำ ปีขาล ยังเป็นนพศก 1239 การฉลองวัดอุภัยราชบำรุง ณ วันอาทิตย์ เดือนสี่ ขึ้นสิบสี่ค่ำ ปีฉลู นพศก 1239 นับในปัจจุบัน คือ พ.ศ.2420 พระยาโชฏึกราชเสษฐี (ฟัก โชติกสวัสดิ์) จัดการในวัดอุภัยราชบำรุง เมื่อได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระราชทานนามว่า วัดอุภัยราชบำรุง พระญวนจึงได้รับการยกย่องในทางราชการ ให้เข้ามาร่วมพระราชพิธีถวาย พระชัยมงคล แต่นั้นจนบัดนี้

วัดอุภัยราชบำรุง (คั้นเยิงตื่อ) หรือวัดญวนตลาดน้อย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๐ สมัยนั้นคนญวนที่นับถือพุทธศาสนาได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นสองวัดคือ วัดคั้นเยิงตื่อ หรือวัดญวนตลาดน้อย และวัดกว๋างเพื้อกตื่อ หรือวัดญวนบางโพ ในขณะที่เจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวชอยู่ ได้รู้จักพระเถระของฝ่ายญวนรูปหนึ่งคือ องฮึง ซึ่งได้เข้าเฝ้าถวายวิสัชนาเรื่องพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ต่อมาเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์เป็น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระองค์ทรงอุปถัมภ์และให้การปฏิสังขรณ์วัดญวนเรื่อยมา ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๔๑๑ ได้ทรงปฏิบัติตามแบบอย่างสมเด็จพระบรมชนกนาถในการอุปถัมภ์และการปฏิสังขรณ์วัดญวน โดยพระราชทานเงินช่วยเหลือในการปฏิสังขรณ์วัดญวนตลาดน้อย และได้พระราชทานนามใหม่ว่า วัดอุภัยราชบำรุง คำว่า “อุภัย” แปลว่า สอง แสดงให้เห็นถึงความหมายว่าเป็นวัดที่ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ ๒ พระองค์ คือรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ ต่อมาได้พระราชทานสมณศักดิ์ องฮึง เจ้าอาวาส เป็น “พระครูคณานัมสมณาจารย์” ตำแหน่งทางการปกครองเป็นเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอนัมนิกายรูปแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ รัฐบาลอินเดียได้ถวายหน่อพระศรีมหาโพธิ์จำนวนหลายต้นแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงพระราชทานให้แก่วัดในกรุงเทพมหานคร และวัดอุภัยราชบำรุงก็เป็นวัดหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับพระราชทานหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้มาปลูกที่วัด ๑ ต้น และเสด็จฯ มาทรงพระสุหร่ายประพรมต้นพระศรีมหาโพธิ์ในคราวฉลองวัดอุภัยราชบำรุง ณ วันอาทิตย์ เดือนสี่ ขึ้นสิบสี่ค่ำ ปีฉลู พ.ศ. ๒๔๒๐

 

-----------------------------------------

ที่มาข้อมูล

รวบรวมรูปภาพ

www.iok2u.com

-----------------------------------------

เที่ยวกรุงเทพ (Travel Bangkok)

เที่ยว ไทย (Travel Thailand)

-----------------------------------------

 
 
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward