iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจาก ยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ

แหล่งมรดกโลก 000 ความเป็นมาของมรดกโลก

แหล่งมรดกโลก 001 ความหมายและสัญลักษณ์มรดกโลก

แหล่งมรดกโลก 002 หลักเกณฑ์มรดกโลก

แหล่งมรดกโลก 002 หลักเกณฑ์มรดกโลก ทางธรรมชาติ

แหล่งมรดกโลก 002 หลักเกณฑ์มรดกโลก ทางวัฒนธรรม

แหล่งมรดกโลก 003 การเสนอชื่อรายการมรดกโลก

-

-

-

-

-

-------------------------------- 

 

แหล่งมรดกโลก รวมแหล่งทั้งหมด (ธันวาคม 2565)

รวมแหล่งทั้งหมด (ธันวาคม 2565)

แหล่งมรดกโลก ยุโรปและอเมริกาเหนือ (World Heritage Site Europe and North America)

แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย (Georgia)

แหล่งมรดกโลก เอเชียและแปซิฟิค (World Heritage Site Asia and the Pacific)

-

แหล่งมรดกโลก เอเชียเหนือและเอเชียกลาง

แหล่งมรดกโลก เอเชียใต้.

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันตก

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก 

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก เกาหลีใต้ 16 แห่ง

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก จีน 57 แห่ง

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก ญี่ปุ่น 25 แห่ง

-

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กัมพูชา

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทย 7 แห่ง 

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทย บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของไทย

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทย ผลการดำเนินงานของไทย

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิลิปปินส์

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซีย

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมียนม่าร์

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลาว

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเชีย.

-

-

--

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แหล่งมรดกโลก 080 แผนที่ (World Heritage Map)

e-book unesco คู่มือการท่องเที่ยวมรดกโลกของอาเซียน (World Heritage ASEAN)

-  

-

-- 

  

มรดกโลกในแต่ละแห่ง จะเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่ แต่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น ในส่วนของ แหล่งมรดกโลกของไทย ปัจจุบันได้มีสถานที่ได้ขึ้นทะเบียน 6 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง และทางธรรมชาติอีก 3 แห่ง

-----------------------------------------

ที่มา

https://th.wikipedia.org

https://whc.unesco.org

ข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward