iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร 4 ด้าน (SWOT) 

การวิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร 4 ด้าน (SWOT) คือ แนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ในงานด้านการตลาดโดยการวิเคราะห์ใน 4 ด้านได้แก่ จุดแข็งจุดเด่นของธุรกิจ จุดอ่อนข้อเสียเปรียบของธุรกิจ โอกาสปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ให้ดำเนินธุรกิจ และปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดแผนการตลาด ข้อแตกต่างระหว่างจุดแข็งกับโอกาสในการทำธุรกิจก็คือ จุดแข็งเป็นปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ส่วนโอกาสนั้นเป็นผลจากสภาพแวดล้อมภายนอก

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้ในสาขาต่างๆ รวมถึงธุรกิจ การดูแลสุขภาพ การศึกษา และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ช่วยให้องค์กรมีข้อมูลในการตัดสินใจและกำหนดกลยุทธ์ที่สามารถนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน

การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร 4 ด้าน (SWOT) คือ กลยุทธ์หรือเทคนิคด้านการตลาดรูปแบบหนึ่ง มีความหมายมาจากอักษรย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัวได้แก่

- จุดแข็งภายในองค์กร (S หรือ Strengths) หมายถึง ปัจจัยต่างๆ  ที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งหรือเป็นจุดแข็งขององค์กรที่จะนำไปสู่การได้เปรียบคู่แข่งขัน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เช่น 4 M จุดแข็งด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านคุณภาพของสินค้า นักธุรกิจใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านี้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด 

จุดแข็ง คือ ปัจจัยภายในที่ทำให้ธุรกิจได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ฐานลูกค้าที่ภักดี พนักงานที่มีทักษะ หรือเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์

- จุดอ่อนภายในองค์กร (W หรือ Weaknesses) หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายในองค์กรที่ทำให้เกิดความอ่อนแอ หรือเป็นจุดอ่อน นำไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพภายในซึ่งนักธุรกิจออนไลน์จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้ได้

จุดอ่อน คือ ปัจจัยภายในที่อาจขัดขวางผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การขาดแคลนทรัพยากร ชื่อเสียงที่ไม่ดี หรือเทคโนโลยีที่ล้าสมัย

- โอกาสจากภายนอกองค์กร (O หรือ Opportunities) หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายนอกองค์กรที่เอื้อประโยชน์ให้ซึ่งเป็นโอกาสที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ

โอกาส คือ ปัจจัยภายนอกที่สามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จได้ ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น แนวโน้มของตลาดใหม่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของรัฐบาล

- อุปสรรคจากภายนอกองค์กร (T หรือ Threats) หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก นักธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้หมดไป

ภัยคุกคาม คือ ปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลเสียต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น คู่แข่งรายใหม่ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หรือการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค

จากผลการวิเคราห์ SWOT analysis เมื่อได้ข้อมูลก็จะนำมาต่อยอดเครื่องมือสำหรับการสร้างกลยุทธ์ใหม่ TOWS Matrixด้วยการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กร 

----------------------------------------

 

และจากตาราง TOWS หากเอา การวางตำแหน่งองค์กร (Boston Consulting Group (BCG) มาใช้ร่วมในการวางแผนจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward