iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

แนวการประเมินประสิทธิภาพของคน (Human Performance)

1 เป็นคนที่มีความคิดและทำงานได้อย่างฉับไว ใช้เวลาในการทำงานได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ผิดพลาด ทำงานไม่ล่าช้า กระตือรือร้น 

2. เป็นคนที่มีความรู้ คือองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่กำลังทำอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากองค์กร เรียนรู้จากผู้อื่น เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยเรียนให้ “รู้จริง และรู้แจ้ง” และนำความรู้นั้นมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

3. เป็นคนที่มีประสบการณ์ เป็นการรอบรู้ หรือรู้รอบด้าน จากการการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว บุคลเหล่านี้เราอาจเรียกว่า “ผู้มีชั่วโมงบินสูงในการทำงาน” เพราะคนเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์สูง จะทำงานผิดพลาดน้อย สมควรที่องค์กรจะต้องรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่ในองค์การนานที่สุด เพราะคนเหล่านี้จะทำให้องค์การพัฒนาได้เร็ว

4. เป็นคนที่มีผลงานที่มีความถูกต้องแม่นยำ มีความผิดพลาดในงานน้อย แม่นยำในแนวการทำงานและกฎระเบียบ ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือสถิติ  มีการตรวจความเรียบร้อยของงานก่อนนำเสนอหรือส่งงานอยู่เสมอไม่ประมาทเลินเล่อไม่เคยทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

5. เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นการคิดริเริ่ม สิ่งใหม่ๆ หรือมีการนำนวัตกรรม (Innovation) มาปรับใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่ลดขั้นตอน คิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ คิดวิธีการบริหารงานแบบเชิงรุก คิดปรับปรุงอาคารสถานที่แบบเอนกประสงค์ เป็นต้น

6. สามารถทำงานได้โดยประหยัดงบประมาณ และมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนารักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นเป้าหมาย

โดยภาพรวมจะเห็นว่า คนที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นคนที่ชอบคิด ชอบทำ และมองไปข้างหน้าตลอดเวลา หรือที่เราเรียกว่ามีวิสัยทัศน์นั่นเอง และไม่ใช่คนที่ชอบทำงานตามคำสั่ง หรือทำงานประจำวันเหมือนกับหุ่นยนต์อีกด้วย

----------------------------------------