iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

Org การเจริญเติบโตและวงจรชีวิตขององค์การ (Growth and life cycle of the organization)

การเจริญเติบโตและวงจรชีวิตขององค์การ (Growth and life cycle of the organization)  มีการเจริญเติบโตและมีการพัฒนาวงจวชีวิตขององค์การ เริ่มตั้งแต่การจัดตั้ง การเติบโต การถดถอย และการเลิกกิจการ คล้ายกับวงจรชีวิตของระบบเศรษกิจ หรือวงจรชีวิตของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (ดูเพิ่มเติมที่ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle, PLC)) การที่่ผู้บริหารได้เรียนรู้และเข้าใจวงจรชีวิตขององค์การ จะช่วยให้ผู้บริหารใช้แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขององค์การ ในแต่ละช่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วงจรขององค์การในแต่ละช่วงมีช่วงเวลาที่อยู่ในแต่ละช่วงชั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของแต่ละองค์การ

ช่วงที่ 1 ขั้นจัดตั้ง เป็นช่วงที่เริ่มมีการจัดตั้งองค์การ ในช่วงนี้จะมีการลงทุนที่สูง มุ่งใช้ทรัพยากรและเทคนิดในการออกแบบและผลิตมาก มีค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องผลิตและทำการแนะนำสินค้าในการออกสู่ตลาด รูปแบบขององค์การในระยะนี้อาจดูเริ่มใหม่ไม่เป็นองค์การที่มีมาตรฐานหรือเป็นทางการนัก การตัดสินใจและการควบคุมต้องอยู่ภายใต้การควบคุมที่ใกล้ชิด เป็นช่วงคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือการเจริญเติบโตเกิดจากความคิดสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่

ช่วงที่ 2 ขั้นเติบโต ช่วงนี้จะเริ่มมีการพัฒนาทิศทางและหมายที่ชัดเจนมากขึ้น มีการบริหารองค์การอย่างเป็นระบบเริ่มมีการใช้มืออาชีพมาช่วยในการบริหารจัดการมากขึ้น องค์การจะเริ่มเจริญเติบโตมีความมั่นคง สามารถมีส่วนแบ่งในการตลาดที่มากขึ้น จะต้องเริ่มมีการมอบหมายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ หาวิธีทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยให้ลดต่ำลง ในเวลาที่เร็วขึ้น และมีคุณภาพที่ดี

ช่วงที่ 3 ขั้นเติบโตเต็มที่ ช่วงนี้จะมีรูปแบบที่เริ่มเป็นระบบมีการทำงานที่เป็นทางการมากขึ้น มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติและกำหนดสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน สามารถที่จะทำการพัฒนานวัตกรรมใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น สามารถขยายส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้น ในช่วงนี้องค์การอาจจะเกิดวิกฤตด้านการควบคุมและเกิดความล่าช้าบ้าง

ช่วงที่ 4 ขั้นถดถอย ในขั้นตอนนี้องค์การจะมีลักษณะดังนี้

1. กลยุทธ์ขององค์การเริ่มไม่หมาะสมกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของเศรษฐกิจ

2. ความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารองค์การ

3. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

4. ตลาดมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น

5. มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

6. ปัญหาด้านกฎหมายและสังคมเริ่มมีผลกระทบต่อองค์การ

ในช่วงของชีวิตองค์กรที่กำลังถดถอยสิ่งที่ควรพิจารณาคือ การลดค่าใช้จ่าย การลดจำนวนพนักงาน การลดขนาดขององค์การ ให้เหลือเฉพาะส่วนที่จำเป็นเท่านั้น

* ที่มา : https://learn.ocsc.go.th/

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Org ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ (The Basic Knowledge of Organization)

-------------------------------------------------