iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

Tool เครื่องมือแผนภาพเต่า (Turtle Diagram)

แผนภาพเต่า (Turtle Diagram) เป็นเครื่องมือแบบแผนภาพอีกแบบที่นิยมนำมาใช้ ในแนวคิดของการบริหารจัดการกระบวนการแบบ ช่วยในการวางแผนและออกแบบกระบวนการทำงานในการผลิต ที่ให้ความสำคัญในการพิจารณาปัจจัยทรัพยากรในการผลิตหรือที่เรามักเรียก 4M ได้แก่ Man Machine Method Material (ดูประกอบ ปัจจัยในกระบวนการผลิต 4 ด้าน (4M in Production Process) และ ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน (4M in Business)) ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตตามกระบวนการ Process โดยพิจารณาหาทรัพยากรที่นำเข้ามาทั้งหมด (Input) ที่ได้รับเข้ามา ว่าจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ (Output) เพื่อส่งมอบออกไปทั้งในขบวนการผลิตสินค้าและบริการ และยังใช้ช่วยในการติดตามการทำงานโดยวิธีการทวนสอบ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนติดตามตรวจสอบ (Audit) ได้ง่ายขึ้น การนำเอากระบวนการมาเรียงลำดับก่อนหลังและแสดงความเชื่อมโยงกันหรือที่เรียกว่า เป็นการนำเอากระบวนการทั้งหมดจากข้อ 1 มาเรียงลำดับก่อนหลัง และแสดงความเชื่อมโยงกันค่ะ  หรือที่เราเรียกว่าผังกระบวนการ (Business process flow chart) แผนภาพจะแบ่งออกเป็น 7 ส่วนวางในตำแหน่งอวัยวะของเต่า ได้แก่ 

1. ลำตัวเต่า เป็นส่วนของขั้นตอนการทำงาน (Process) ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ ใครคือผู้ควบคุมกระบวนการ มีการใช้เครื่องมืออะไรในการปรับปรุงกระบวนการ และควบคุมระบบให้มีคุณภาพ

2. หัวเต่า เป็นส่วนที่จะต้องนำเข้าทรัพยากร (Inputs Resources) ดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่ต้องนำเข้ามา ใครเป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 

3. ขาหน้าเต่าขวา เป็นส่วนที่จะพิจารณา With,What (Material Equipment) ท้ายที่สุดก็ต้องมาวัดว่าผลที่ได้เป็นอย่างไร ?ใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด ?

4. ขาหน้าเต่าซ้าย เป็นส่วนที่จะพิจารณา How (Procedures & Methods) จะต้องทำอย่างไร

5. ขาหลังเต่าขวา เป็นส่วนที่จะพิจารณา With,Who (competence/Skill/Training) Man ใครบ้างที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง ใครคือผู้รับการส่งมอบกระบวนการนี้

6. ขาหลังเต่าซ่าย เป็นส่วนที่จะพิจารณา Key Performance Indicators (KPIs) กระบวนการดังกล่าวมีตัวชี้วัดอย่างไร มีเอกสารการควบคุมกระบวนการ Documented Information อย่างไรบ้าง

7. ก้นหรือหางเต่า เป็นส่วนที่จะพิจารณาผลลัพท์หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ (Outputs) ผลที่คาดหวังที่จะได้ รวมถึงใครเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์  

* ที่มา : www.iok2u.com

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Tool เครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ (Tools for quality management) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------