iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Gartner ช่วงระยะเวลาในเส้นทางธุรกิจดิจิทัล (Road map Digital Business) 
 
 
พัฒนาการของเทคโนโลยี Hype Cycle โดย Gartner ปี 2020 ข้อมูลพัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการนำเสนอโดยบริษัท Gartner เป็นหนึ่งในข้อมูลที่มักจะถูกอ้างถึง ที่ผ่านมา Gartner จะนำเสนอพัฒนาการของเทคโนโลยีผ่านกราฟที่เรียกว่า Hype Cycle โดย Gartner โดยตั้งสมมุติฐานไว้ว่าเทคโนโลยีทุกชนิดจะมีวงจรการเจริญเติบโตที่เหมือนกัน 
 
Gartner ได้ทำการกำหนดช่วงระยะเวลาในเส้นทางธุรกิจดิจิทัล (Road map Digital Business) ไว้ใน Gartner Hype cycle ปี 2014 โดยกำหนดให้มียุคของเทคโนโลยีไว้ทั้งหมด 6 ยุค เพื่อให้องค์กรที่สนใจสามารถนำไปใช้เพื่อดูว่าตัวเองอยู่จุดไหนในตอนนี้ (As Is) และใช้วางแผนกำหนดทิศทางและแนวทางเพื่อที่จะก้าวตอไปในอนาคต เป็นการตั้งเป้าหมายว่าจะนำธุรกิจมุ่งไปในทิศทางไหนจะเป็นอะไร โดย 6 ยุคที่มีการกำหนดไว้ คือ
1. ยุคอนาล้อค (Analog)
2. ยุคเว็บไซต์ (Web)
3. ยุคธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ (E-Business)

4. ยุคการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 
เป็นยุคที่มีการตื่นตัวของเรื่องมือถือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และข้อมูล ทำให้องค์กรนั้นมีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้ และสร้างการตลาดที่จะเข้าถึงผู้บริโภคผ่านทาง Digital 
 
เทคโนโลยีในช่วงนี้ คือ  Software-Defined Anything; Volumetric and Holographic Displays; Neurobusiness; Data Science; Prescriptive Analytics; Complex Event Processing; Big Data; In-Memory DBMS; Content Analytics; Hybrid Cloud Computing; Gamification; Augmented Reality; Cloud Computing; NFC; Virtual Reality; Gesture Control; In-Memory Analytics; Activity Streams; Speech Recognition.

5. ยุคธุรกิจดิจทัล (Digital Business) เป็นยุคที่มีการเชื่อมโยงผู้คนกับโลก Digital ให้สะดวกสบายขึ้น
โดยเป็นการเชื่อมโยงระหว่างคน ธุรกิจและสิ่งของเข้าด้วยกัน และตรงนี้เป็นเรื่องของ IoT และ VR, AR นั้นเริ่มเป็นที่เข้าใจและใช้มากขึ้น Digital กลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจไป 
เทคโนโลยีในช่วงนี้ คือ Bioacoustic Sensing; Digital Security; Smart Workspace; Connected Home; 3D Bioprinting Systems; Affective Computing; Speech-to-Speech Translation; Internet of Things; Cryptocurrencies; Wearable User Interfaces; Consumer 3D Printing; Machine-to-Machine Communication Services; Mobile Health Monitoring; Enterprise 3D Printing; 3D Scanners; Consumer Telematics.

6. ยุคระบบอัตโนมัต (Autonomous) เป็นยุคสุดท้ายของยุคนี้เป็นการช่วงเวลาที่ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ เข้ามาทำงานแทนคนได้ และหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฏ์ต่าง ๆ มีความสำคัญขึ้นมา หลาย ๆ องค์กรเอาหุ่นยนตร์หรือระบบอัตโนมัติต่าง ๆ เข้ามาทำงานแทน และสังคมโดยทั่วไปก็ใช้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้นเช่นรถยนต์ที่เคลื่อนที่ได้เองโดยคนไม่ต้องสั่ง
เทคโนโลยีในช่วงนี้ คือ Virtual Personal Assistants; Human Augmentation; Brain-Computer Interface; Quantum Computing; Smart Robots; Biochips; Smart Advisors; Autonomous Vehicles; Natural-Language Question Answering.  

จะเห็นได้ว่า Gartner Hype Cycle นั้นให้ภาพทั้งเทคโนโลยีที่จะมาและกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป และยังช่วยคาดคะเนทำนายทิศทางระยะเวลาการคงอยู่ของเทคโนโลยีนั้น ๆ เพื่อให้นักการตลาดหรือนักนวัตกรรมสามารถเตรียมตัวรับมือหรือเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ (ดูเพิ่มเติมที่ การกำหนดแผนที่นําทางเทคโนโลยี (Technology Road Mapping: TRM)) อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ Gartner ให้มานั้่ยังเป็นข้อมูลในการทำนายและเป็นข้อมูลให้นักการตลาดพึงรู้ไว้เท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบมากมายที่จะทำให้เทรนด์นั้นอยู่ หรือไปจากสังคมในปัจจุบันที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ต่อไป ทั้งนี้ใครสนใจก็สามารถเข้าไปศึกษาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก Gartner ได้ต่อไป
ที่มาข้อมูลอ้างอิง www.gartner.com / https://www.gartner.com/smarterwithgartner
รวบรวมข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ Gartner ที่น่าสนใจ ได้ที่

Gartner รวมเรื่องราวน่ารู้จาก Gartner

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward