iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

sc การจัดการสินค้าคงคลัง โดยการใช้ระบบ ABC (ABC Inventory Control)

 

การควบคุมสินค้าคงคลังโดยการใช้ระบบ ABC (ABC Inventory Control)

ABC Analysis มาจากกฎของ Parelo (Parelo’s Law) จากการศึกษาการกระจายความมั่งคั่งในเมือง Milan สังเกตพบว่ามีสินค้าไม่กี่รายการของบริษัทที่จำหน่ายได้มากและสินค้าจำนวนมากจำหน่ายได้น้อย บริษัทสามารถนำหลักการดังกล่าวมาใช้บริหารสินค้าคงคลัง โดยจำแนกสินค้าตามปริมาณการขายเป็นระดับ A B และ C

เมื่อกล่าวถึงการบริหารและการควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องทำความเข้าใจว่าสินค้าคงคลังแต่ละรายการไม่สามารถใช้วิธีบริหารจัดการแบบเดียวกันได้ เมื่อสินค้าคงคลังบางรายการที่ถูกจำหน่ายออกไปได้เร็วสามารถนำรายได้เข้าบริษัทได้มากกว่ารายการอื่นที่มียอดจำหน่ายต่ำ ฉะนั้นรายการสินค้าคงคลังที่มียอดขายมากต้องถูกดูแลอย่างใกล้ชิด และช่วยให้ผู้วางแผนสินค้าคงคลังพิจารณาลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยสังเกตจากรายการสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูง

หลักของ Perato ช่วยให้ผู้วางแผนสินค้าคงคลังตอบโจทย์สำคัญ ต่อไปนี้

1. สามารถพิจารณาได้ว่าสินค้าคงคลังรายการใดสำคัญกว่ารายการอื่น

2. สามารถพิจารณาได้ว่าสินค้าคงคลังใดที่ต้องมีการควบคุมในระดับที่สูงกว่ารายการอื่นเพื่อป้องกันสินค้าขาดสต็อก

การแบ่งระดับของสินค้าคงคลังที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นมูลค่า หรือยอดการใช้การแบ่งสินค้าคงคลังออกเป็นระดับ ดังนี้

- ระดับ A ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่มีราคาแพงหรือมีปริมาณการเคลื่อนไหวสูง ผู้บริหารสินค้าคงคลังจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เช่น กำหนดระดับบริการลูกค้าที่ 95% และมีสินค้าคงคลังไว้มากเพื่อป้องกันสินค้าหมดสต็อก และเก็บสินค้าคงคลังและสินค้าคงคลังสำรองไว้ในทุกคลังสินค้า ได้แก่ คลังสินค้ากลาง คลังสินค้าภูมิภาค และคลังสินค้าท้องถิ่น โดยให้มีการตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังทุกวัน เป็นต้น

- ระดับ B เป็นสินค้าคงคลังที่มีความสำคัญรองลงมาจากระดับ A จัดอยู่ในกลุ่มของสินค้าที่มียอดขายหรือใช้ในระดับปานกลางถึงต่ำ ต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ เช่น ตรวจสอบทุกสัปดาห์ ระดับบริการอยู่ที่ 90% เก็บสต็อกไว้ที่คลังสินค้าภูมิภาคทั่วไปมีการควบคุมอัตโนมัติโดยระบบคอมพิวเตอร์

- ระดับ C เป็นสินค้าที่มีปริมาณมากแต่การเคลื่อนไหวช้าหรือยอดจำหน่ายต่ำ บริษัทอาจจะกำหนดระดับบริการไว้ที่ 85% และเก็บสต็อกไว้ที่คลังสินค้ากลางของบริษัทเท่านั้นเพื่อลดต้นทุนคลังสินค้า และควบคุมโดยการใช้หลักระบบ 2 กระบะ หรือใช้ระบบการตรวจสอบเป็นระยะ

 

รูปการจำแนกสินค้าคงคลังแบบ ABC

--------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward