iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
WIM การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการวัสดุคงคลัง (Decisions regarding inventory management)


การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการวัสดุคงคลัง (Decisions regarding inventory management)

- ควรสั่งซื้อวัสดุหรือสินค้าเมือไรบ่อยแค่ไหน (ความถี่ ) และแต่ละครั้งห่างกันเท่าไร (Timing)

- ควรสั่งซื้อวัสดุหรือสินค้าครั้งละเท่าไร (Quantity)

- ควรมีวัสดุคงคลังสำรองไว้บ้างหรือไม่ ด้วยจำนวนเท่าใด (Safety Stock)

การกำหนดรอบเวลาในการเติมเต็มวัสดุคงคลัง

- การใช้การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material requirement Planning)

- การสั่งซื้อเมื่อถึงจุดสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังใหม่ (Reorder Point)

- การส่งเมื่อครบรอบเวลาในการสั่ง (Fixed-Order-Interval)

 

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-----------------------------------------------

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง คลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง คลิกที่นี่

WIM คลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Warehouse & Inventory management)

-------------------------------------------------