iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

เทคนิคในการสอบถามลูกค้า

เทคนิคในการสอบถามลูกค้า SSRC มีความสำคัญ เป็นภาพลักษณ์ของ ศส.กสอ. หากผู้ถูกถามได้รับการซักถามที่ไม่เหมาะสมไม่ดีหรือไม่มีมารยาทในการสนทนา ผู้ถูกถามอาจไม่พอใจและเกิดเรื่องร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างานได้  ควรมีการกำหนดขั้นตอนในการโทรติดตามลูกค้า SSRC ที่เหมาะสมมีมาตรฐานที่ดี เพื่อใช้งานร่วมกันโดยกำหนดขั้นตอนดังนี้

1. เริ่มโทรหาลูกค้าเป้าหมาย

2. กรณีโทรแล้วแจ้งหมายเลขเลิกใช้หรือไม่มี ให้ลงบันทึกว่าติดต่อไม่ได้ (กรณีไม่ว่างหรือไม่รับให้ลองสลับวันเวลาในการโทรซ้ำไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ก่อนจะระบุว่าเบอร์โทรติดต่อไม่ได้)

3. กรณีโทรติด ให้ดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 แนะนำตัวเอง

ข้าพเจ้า ... จากหน่วยงาน ... ขออนุญาติใช้เวลาท่านประมาณ 5-10 นาที ในการติดตามข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน

3.2 การรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการ

- ข้อมูลทั่วไป ชื่อผู้ตอบ / ประเภทธุรกิจ / สถานะภาพธุรกิจในปัจจุบัน /

- ข้อมูลปัญหาอุปสรรคที่มี

3.3 การให้คำแนะนำ หลังจากรับทราบปัญหาผู้ตอบควรต้องมีวิธีในการแนะนำ โดยหากไม่มีความชำนาญต้องรู้ว่าจะส่งมอบคำถามให้แก่ใครต่อไป

3.4 เมื่อสิ้นสุดการสนทนาและการให้คำแนะนำ ให้แจ้งขอบคุณคู่สนทนา

3.5 ขอประเมินผลความพึงพอใจในการสนทนาครั้งนี้

3.6 บันทึกข้อมูลในรายงานที่จัดเตรียม และปิดงาน

- การสอบถามควรต้องมีการออกแบบแนวคำถามให้ชัดเจน ไม่วกวน เมื่อผู้ตอบได้รับฟังคำถามจะได้ตอบคำถามได้ตรงประเด็น

- หากต้องมีการสุ่มตัวอย่างเพื่อสอบถาม  ไม่ควรทำแบบสอบถามกับลูกค้ารายเดิมจะme.shได้ข้อมูลที่ไม่กว้าง และทำให้ลูกค้ารู้สึกรำคาญได้

- กรณีสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าทางโทรศัพท์  ให้ขออนุญาตลูกค้าทุกครั้งก่อนเริ่มคำถาม

- เจ้าหน้าที่โทรออก (Outbound Agent)  ไม่ควรใส่ความคิดเห็นส่วนตัว หรือ พูดชี้นำคำตอบแก่ลูกค้า

- ก่อนจบการสนทนา อย่าลืมขอบคุณลูกค้าทุกครั้งที่ให้ข้อมูล

- หลังจากได้รับข้อมูลแล้วให้นำข้อมูลมาสรุป และวิเคราะห์ผล เพื่อใช้ในปรับปรุงการทำงาน นอกจากนั้น  มีความเป็นไปได้ ที่ท่านจะได้รับคำแนะนำติ-ชม เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆในองค์กรของท่าน  ซึ่งท่านสามารถส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป

.

ที่มา

- ...

ภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward