iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

Marketing สร้างจุดขายที่โดดเด่นและแตกต่างจากการเข้าใจลูกค้า (Value Proposition Canvas)

  

สร้างจุดขายที่โดดเด่นและแตกต่างจากการเข้าใจลูกค้า (Value Proposition Canvas) เป็นการวิเคราะห์มูลค่าเพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่องค์การ โดยทำการเชื่อมโยงระหว่าง แผนภาพคุณค่า (Value Map) และ ข้อมูลลูกค้า (CS Profile) ซึ่งการที่เราจัดเตรียมสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พอดี จะเป็นการสร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดได้ดียิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักคือ

1. แผนภาพคุณค่า (Value Map) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1.1 สินด้าหรือบริการ (Product & Service) ที่เราต้องการนำเสนอให้ลูกค้า

1.2 สินค้าหรือบริการ (Pain Reliever) ที่จะมาช่วยลดปัญหาหรือความทุกข์ให้ลูกค้า

1.3 สินค้าหรือบริการ (Gain Creator) ที่จะมาช่วยเพิ่มความสุขหรือให้ประโยชน์ให้ลูกค้า

2. ข้อมูลลูกค้า (CS Profile) เป็นข้อมูลที่สำคัญของลูกค้า เพื่อให้เราใช้เป็นข้อมูลในการมาวิเคราะห์หาปัญหาความต้องการหรือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

2.1 ความต้องการหรืองานที่ลูกค้าต้องการ (Job) ซึ่งหมายถึง เหตุผลภายในใจของลูกค้าที่จะใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในสองส่วนคือ ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ (Gain) และความเจ็บปวดที่ลูกค้ามี (Pain) 

2.2 ความเจ็บปวดที่ลูกค้ามี (Pain) เช่น ความกังวลของลูกค้า ความต้องการที่มี อุปสรรคที่มีในการทำงาน และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

2.3 ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ (Gain) ความพึงพอใจในการทำงาน ความต้องการเพื่อให้สำเร็จ ความคาดหวังที่มี ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่จะช่วยการทำงานให้สำเร็จได้ง่ายขึ้น

3. การเชื่อมโยง (FIT) ระหว่างแผนภาพคุณค่า (Value Map) และข้อมูลลูกค้า (CS Profile) หมายถึง การที่เรามีสินค้าและบริการ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้พอดี หลังจากที่เราทำการสอบถามลูกค้าและเลือกส่วนของมูลค่าที่มีที่จะไปตอบโจทย์ลูกค้าต่อไป

.

ที่มา

- ...

ภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward