สัญลักษณ์เตือนล่วงหน้าสำหรับหุ้นที่จะมีเหตุการณ์ CA ย่อมาจาก Corporate Action ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนหรือการซื้อขายหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมายบนกระดานซื้อขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นแต่ละตัว เช่น XD, XM, XR ฯลฯ 

@ เครื่องหมายสิทธิประโยชน์ 

XD (Excluding Dividend) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

XR (Excluding Right) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่

XW (Excluding Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์

XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น

XT (Excluding Transferable Subscription Right) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

XI (Excluding Interest) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย

XP (Excluding Principal) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น

XA (Excluding All) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น

XE (Excluding Exercise) : แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง

XM (Excluding Meetings) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

XN (Excluding Capital Return) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน

XB (Excluding Other Benefit) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้

- สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

- สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ

- สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

- สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ

@ ซื้อหุ้นวันไหน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ หาก “ซื้อหุ้นวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X  ท่านจะไม่ได้รับสิทธิในรอบนั้น” แต่หาก “ซื้อหุ้นก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย และถือจนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมายก็จะได้รับสิทธิ” เช่น หุ้น XYZ จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividends) ในวันที่ ... หมายความว่าถ้าอยากมีสิทธิรับเงินปันผลในงวดนี้ ต้องซื้อหุ้นก่อนวันที่จะขึ้นเครื่องหมาย และถือจนมาถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย

 @ หากซื้อหุ้นแล้ว ขายได้เมื่อไร สามารถขายหุ้นในวันที่ขึ้นเครื่องหมายได้ทันที โดยท่านยังได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน เช่น หุ้น XYZ ขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 08/10/2017 โดยนักลงทุนซื้อหุ้นก่อนวันที่จะขึ้นเครื่องหมาย และถือจนมาถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย จะสามารถขายหุ้นในวันที่ 08/10/2017 ได้ทันที โดยยังได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัดส่วนการถือหุ้น