ดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index

เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดทุน และสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ในทุกด้าน ทั้งเป็นดัชนีอ้างอิงผลการลงทุนและเป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงพัฒนาดัชนี SET High Dividend 30 Index ขึ้นเพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง โดยเริ่มเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

ดูข้อมูลได้ที่

https://www.settrade.com/C13_MarketSummary.jsp?detail=SETHD&order=N&industry=&sector=&market=SET&sectorName=O_SETHD