iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

plan_ictการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะแรก 18 ด้าน

 

การจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะแรก 18 ด้าน จากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็น 4 ยุทธศาสตร์ เน้นการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลจำนวน 18 ด้าน จากความสามารถที่กำหนดไว้ 26 ด้าน

โดยการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระยะแรกทั้ง 18 ด้าน กำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกัน โดยจากผลการวิเคราะห์แบ่งมาตรการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลำดับความสำคัญของผลการประเมินเชิงกว้างและเชิงลึกดังต่อไปนี้

มาตรการที่สำคัญเป็นลำดับที่ 1 ประกอบด้วย มาตรการที่มีความพร้อมสูงและยกระดับได้มากควรเร่งสนับสนุนและผลักดัน เพื่อให้เกิดผลและการพัฒนาแบบก้าวกระโดด รวมทั้งสิ้น 11 มาตรการดังต่อไปนี้

1. การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

2. โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

3. ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

4. การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

5. การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร

6. การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ

7. การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

8. การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต

9. ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

10. การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

11. การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

มาตรการที่สำคัญเป็นลำดับที่ 2 ประกอบด้วย มาตรการที่มีความพร้อมสูงและยกระดับได้บางส่วน โดยเสนอให้จัดทำเป็น Quick Wins เพื่อปิดช่องว่างและพัฒนาให้ได้ถึงเป้าหมาย และมาตรการที่มีความพร้อมต่ำแต่ยกระดับได้มาก ซึ่งควรได้รับการผลักดันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 2 มาตรการดังต่อไปนี้

1. การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

2. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

มาตรการที่สำคัญเป็นลำดับที่ 3 ประกอบด้วยมาตรการที่มีความพร้อมต่ำและยกระดับได้น้อย ควรมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ดีเสียก่อน รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการดังต่อไปนี้

1. การบูรณาการการนำเข้าส่งออกแบบครบวงจร

2. การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

3. การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้า และพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสาร

4. การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

5. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

จากการศึกษาวิเคราะห์ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ ที่มีขอบเขตกว้างความซับซ้อนสูงและมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก และในลักษณะการปฏิรูป พบว่ามีปัจจัยสู่ความสำเร็จหลัก 5 ประการ

1. การเตรียมความพร้อมคน (Citizen Competence) จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมคนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในเชิงการเพิ่มศักยภาพให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง และการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) มีผู้บริหารที่เข้าใจและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคอยให้การสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการด าเนินงานเชิงบูรณาการที่ต้องได้รับความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

3. แผนการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนได้จริง (Actionable Plan) มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนขับเคลื่อนได้จริง โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน รวมถึงการแบ่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและชี้วัดความสำเร็จ รวมถึงการมอบหมายบุคลากรจากแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. มีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างจริงจัง (Continuous Monitoring) มีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อผลักดันโครงการให้เกิดผลตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ รวมถึงการผลักดันมาตรการเร่งด่วน (Quick Wins) ให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงการ

5. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง (Key Focus and Message) มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ รวมถึงลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

----------------------------------------

 
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward