iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
IC3 การรับรองมาตรฐานด้านไอที (Digital Literacy Certification (IC3))

การรับรองมาตรฐานด้านไอที (IC3 Digital Literacy Certification) คือ การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป อินเทอร์เน็ต และการจัดการกับระบบโครงข่ายระดับพื้นฐาน IC3 ก่อตั้งโดย Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับรองมาตรฐานกลางจาก Global Digital Literacy Council International (GDLC), American Council on Education's College Credit Recommendation Service (ACE credit) และ The International Society for Technology in Education (ISTE)

IC3 Digital Literacy Certification Certificate คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และเป็นประกาศนียบัตรที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานเป็น Neutral Vendor Standard โดย Global Digital Literacy Council และรองรับโดยกระทรวงไอซีที กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย และยังเป็นประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 135 ประเทศทั่วโลก มีศูนย์ 4 การทดสอบกระจายอยู่ 14,000 แห่ง บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ได้นำการทดสอบดังกล่าวมาใช้ในการประเมินสร้างและให้การรับรองสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของบุคคลและองค์กรให้ได้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โปรแกรมการทดสอบ (MODULE) ซึ่งประกอบด้วย 3 Modules

1. Digital Literacy IC3 ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals)

2. Digital Literacy IC3 การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications)

3. Digital Literacy IC3 การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)

Digital Literacy Certification (IC3) คือ เครื่องมือที่ตอบโจทย์การสร้างมาตรฐานทางด้านไอที สำหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และมีมาตรฐานที่สามารถตอบสนองกับความหลากหลายของทุกกลุ่มอายุ และทุกกลุ่มอาชีพในปัจจุบัน ที่สามารถนำมาใช้รับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็น และเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ประกาศนียบัตร IC3 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประกาศนียบัตรพื้นฐานสู่การสอบใบประกาศนียบัตรเฉพาะด้านในระดับสูงต่อไป

การรับรองมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานในระดับประเทศจาก

- Digital Economy Promotion Agency (DEPA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยได้ให้การรับรองมาตรฐาน IC3 Digital Literacy อย่างเป็นทางการ ในฐานะใบรับรองที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านไอที สำหรับนักเรียน นักศึกษา และแรงงาน ทั่วประเทศไทย โดยภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) คือ การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัล และทำงาน เพื่อยกระดับและปรับปรุงทักษะแรงงานไทยในระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง

- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสนับสนุนและจัดทำมาตรฐานอาชีพ และการให้การรับรองสมรรถนะอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล ปัจจุบัน ประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification ได้รับรองจาก TPQI ภายใต้ "สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ของกรอบสมรรถนะผู้ใช้ดิจิทัล ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ" ดังนั้น ประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification คือเครื่องมือประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะกับทุกกลุ่ม,ทุกอาชีพของบุคลากรในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

นอกจากนี้ IC3 Digital Literacy Certification ยังถูกกำหนดมาตรฐานที่เป็น Neutral Vendor Standard จากองค์กรที่กำหนดมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลอย่างเป็นสากล ในหลายองค์กรต่างประเทศ เช่น

- ACE เป็นหน่วยงานที่ประสานงานหลักทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย กว่า 1,600 แห่ง และมากกว่า 200 สมาคม ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ พยายามที่จะเป็นผู้นำและทำให้เท่าเทียมกันในประเด็นเรื่องการศึกษา และอิทธิพลในเรื่องนโยบายสาธารณะผ่านการสนับสนุนวิจัย และการริเริ่มโครงการ

- The Global Digital Literacy Council คือ องค์กรที่พัฒนาและกำหนดมาตรฐานความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอลในระดับโลกอย่างเป็นสากล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความรู้ การรายงานข้อมูลข่าวสารของโลกดิจิตอลว่า มีความสอดคล้องกับองค์กร การศึกษา การพัฒนาแรงงาน รัฐบาลและบุคคลหรือไม่

- ISTE เป็นองค์กรระดับมืออาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งมั่นส่งเสริมในการใช้งานที่เหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน และปรับปรุงการเรียนรู้ การเรียนการสอน รวมถึงการบริหาร และการจัดการด้านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาของครูผู้สอน

- National Coalition of Certification Centers (NC3) เครือข่ายที่มีความร่วมมือกับ พันธมิตรในอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งานเทคโนโลยี โดยเครือข่าย NC3 ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ดิจิตอลในการทำงาน และให้การยอมรับ IC3 Digital Literacy ว่าจะผู้ผ่านการรับรองจาก IC3 เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ในการทำงานได้ดีมากขึ้น

- SkillsUSA เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพขั้นพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีการแข่งขันครอบคลุมทุกสายอาชีพกว่า 99 กลุ่มอาชีพ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 350,000 คน ในทุกๆปี และสำหรับสายวิชาชีพทางด้านไอที SkillUSA ได้ให้การรับรองว่า IC3 คือประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานที่เหมาะสำหรับวัดมาตรฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

- Digital Skills for Jobs Coalition Certiport ร่วมเป็นสมาชิกของคณะทำงานด้าน Digital Skills ในการร่วมกันสร้างมาตรฐานให้แก่กลุ่มคนทำงานในทวีปยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลากรในตลาดแรงงานจะมีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเข้าทำงานในสายงานด้านไอที ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน ให้ทุกคนได้มีทักษะดิจิทัลและสามารถทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ภายใต้องค์ความรู้ในการประเมินมาตรฐานของ IC3 Digital Literacy Certification 

ที่มา  https://www.arit.co.th/certificate/ic3

.

ที่มา https://www.ocsc.go.th/digital_learning_sources

รวบรวมข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com 

--------------------------------------------------------------

Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

--------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward