iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ


 

ทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือ ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ คือ การใช้ (Use) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพ, การเข้าใจ (Understand) เทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกต้อง, การสร้าง (create) เทคโนโลยีดิจิทัลให้ช่วยการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญ สำหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วยส่วนราชการสร้างคุณค่า (Value Co-creation) และความคุ้มค่าในการดำเนินงาน (Economy of Scale) เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยให้ ข้าราชการสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับโอกาสการทำงานที่ดีและเติบโตก้าวหน้าในอาชีพราชการ (Learn and Growth) ด้วย การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายและระบบสารสนเทศต่าง ๆ ตามทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ที่ กพร. ได้กำหนดไว้ เช่น ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยปลอดภัย การใช้โปรแกรมประมวลคำ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิตอล การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ และการใช้ดิจิตอลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น

-------------------------

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตาม (ว6/2561)

e-book Digital Literacy เอกสารมติ คณะรัฐมนตรี ว 6/2561 ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัล 7 กลุ่มความสามารถ 

Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 4 มิติความสามารถ

Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 5 ทักษะเป้าหมาย

Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 6 แนวทาง

Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 8 กลุ่มที่จัดสอนในสำนักงาน กพ.

Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ Infographic

Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล

Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สถานการณ์ปัจจุบันในการพัฒนา

Digital Literacy รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

Digital Literacy แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

Digital Literacy แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

-

----

-

Digital Literacy แนวคำถามเพื่อประเมินการพัฒนาการด้านดิจิทัล ของ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)

e-book คู่มือระบบประเมินทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government)

Digital Literacy e-learning ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ของ สำนักงาน กพ.

Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมข้อมูล

-

---

.

ที่มา https://www.ocsc.go.th/digital_learning_sources

รวบรวมข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com 

--------------------------------------------------------------

Digital Literacy ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

--------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward