iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

UN เปิดสอนคอร์ส ฟรี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals (SDGs))

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ข่าวดี องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนในหลักสูตรเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals (SDGs) / เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยสมัครเรียนออนไลน์

หลักสูตรจะสอนเกี่ยวกับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีหลักสูตรที่สำคัญทั้งหมด 17 หัวข้อ ผ่าน 17 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มาเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อให้ความรู้ร่วมกันด้วย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ The SDGs ที่ทาง UN ตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนา 17 เป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุไปในปี 2030

ผู้สนใจสามารถลงเรียนคอร์ส จากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนได้ที่นี่

Link เรียนออนไลน UN

โดยหลักสูตร Sustainable Development Goals (SDGs) / เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มีเนื้อหา 17 หัวข้อ ได้แก่

1. No poverty (ความยากจน ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ)

2. Zero hunger (ความหิวโหย ยุติความขาดแคลน และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน)

3. Good health and well-being (สุขภาวะ ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)

4. Quality education (การศึกษา ให้การศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

5. Gender equality (ความเท่าเที่ยมทางเพศ)

6. Clean water and sanitation (น้ำและการสุขาภิบาล โดยทำการจัดการน้ำและระบบสุขาภิบาล)

7. Affordable and clean energy (พลังงาน ให้มีการเข้าถึงพลังงานสะอาดสำหรับทุกคน)

8. Decent work and economic growth (เศรษฐกิจและการจ้างงาน โดยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างการจ้างงาน)

9. Industry, innovation and infrastructure (โครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงให้เป็นอุตสาหกรรม เสริมสร้างอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน)

10. Reduced Inequalities (ความเหลื่อมล้ำ โดยการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียม)

11. Sustainable Cities and Communities (เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ โดยการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน)

12. Responsible consumption and production (แบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยเร่งสร้างแนวทางการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน)

13. Climate change (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ โดยการรับมือเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี)

14. Life below water (ทรัพยากรทางทะเล โดยการป้องกันและลดมลพิษทางทะเล)

15. Life on land (ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการปกป้องฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืน)

16. Peace, justice, and strong institutions (สังคมและความยุติธรรม โดยส่งเสริมความสงบความยุติธรรมและไม่ทำให้เกิดการแบ่งแยก)

17. Partnerships for the Goals (หุ้นส่วนความร่วมมือและการปฏิบัติให้เกิดผล โดยเสริมความแกร่งของหุ้นส่วน สู่การพัฒนาระดับสากลอย่างยั่งยืน)

ผู้สนใจสามารถลงเรียนคอร์ส จากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนได้ที่นี่

Link เรียนออนไลน UN

เมื่อเข้าไปจะพบทั้ง 17 หัวข้อดังกล่าว สามารถคลิกไปที่ลิงค์ของแต่ละหัวข้อได้เลย โดยคอร์สทั้งหมดนี้ เปิดให้ทุกคนเรียน ฟรี 

เราทุกคนควรสนใจและมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะ ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้เริ่มแผนการดำเนินงานพัฒนาประเทศโดยใช้ แนวทางตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ องค์การสหประชาชาติ มาร่วมในการกำหนด SDGs เข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนที่มีแนวการที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) และกำหนดให้ทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละเป้าหมายของ SDGs จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเสนอ กพย. ทุก 6 เดือน แม้ว่าจะยังมีอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่บ้าง เพราะหลายหน่วยงานส่วนใหญ่นั้นยังขาดความเข้าใจทฤษฎีเชิงลึก ที่จะนำมาใช้ในการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ แผนกรอบการปฏิบัติ และการวัดผลตามตัวชี้วัดที่มี

----------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

Sustainable Development Goals (SDGs) / เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

----------------------------------------