iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

กิจกรรมปั้นปรุงเปลี่ยนธุรกิจใหม่ ให้ดีพร้อม และกิจกรรมที่สำคัญ 4 เรื่อง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เร่งทำผลงานช่วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SMEs เร่งออกมาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมาให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากมายหลายกิจกรรม สืบเนื่องจากการที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชชอบในการออกมาตรการและนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบการระดับเล็กถึงระดับกลางหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งมีจำนวนมาก โดยได้เร่งเดินเครื่องกำหนดทิศทางและนโยบายการทำงานในปี 2563 ที่จะเน้นการส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน ใน 3 ด้าน คือ เกษตรอุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ ซึ่งไม่เพียงแต่การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเท่านั้น แต่การสร้างผู้ประกอบการใหม่ก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กสอ. จึงได้จัดกิจกรรม ปั้น ปรุง เปลี่ยน ธุรกิจใหม่ ให้ดีพร้อม เพื่อส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มีศักยภาพและเติบโตเป็นผู้ประกอบการที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไปในอนาคต โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ 4 เรื่อง คือ 

1. การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร การสร้างสรรค์ธุรกิจด้วยนวัตกรรม (NEC) แนะนำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน แนะนำการจัดทำและวางแผนธุรกิจเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ในการดำเนินธุรกิจ และมีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ จากการดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ได้มีผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพมาแล้วกว่า 80,000 คน ก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่กว่า 18,000 คน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 29,000 ล้านบาท ขณะที่ปีนี้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 1,000 ราย และมีกิจกรรมนำร่อง อาทิ NEC วัยเกษียณ และ NEC เกษตรอุตสาหกรรม

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ เป็นการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S Curve) ได้แก่ สาขาการแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต สาขาเกษตรแปรรูปและเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยดำเนินงานภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน จัดให้มีการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนได้เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น พร้อมการทดสอบตลาดออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ต่อไป

3. การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ ทำหน้าที่เสริมความรู้ทุกด้านที่จำเป็นเช่น อุตสาหกรรมการผลิต นวัตกรรม และการพัฒนาการตลาด ให้กับผู้สนใจที่อยากจะเป็นทำธุรกิจโดย อบรมให้ความรู้ในการสร้างแนวคิด ออกแบบธุรกิจ การวางแผนการดำเนินงาน การวัดผลกระทบเชิงสังคม รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำในรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ของการขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม สนับสนุนผู้ประกอบการให้ใส่ใจต่อปัญหาทางสังคมและสร้างสรรค์ธุรกิจที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ในขณะเดียวกันก็สามารถอยู่รอดและประสบความสำเร็จด้านการเงิน โดยได้สร้างอาชีพและรายได้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี 2559-2562 รวมกว่า 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการทำธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

4. แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ โดย กสอ. ได้ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมนี้เป็นปีที่ 5 มีจุดประสงค์ เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการใหม่และสตาร์ทอัพที่มีแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบเงินให้เปล่า เช่น กองทุนนางฟ้า ที่ช่วยสูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท วงเงินรวม 4 ล้านบาทต่อปี ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนไปแล้วกว่า 13 ล้านบาท

กิจกรรมปั้นปรุงเปลี่ยน จะสามารถช่วยผู้ประกอบการโดยเฉพาะ เอสเอ็มอี ให้ได้รับผลประโยชน์มากมาย เป็นการสร้างโอกาสพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเร่งให้เกิดการจัดตั้งและขยายธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง. 

-----------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

-----------------------------------------------------

#iok2u
www.iok2u.com