iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

แหล่งมรดกโลก เอเชียเหนือและเอเชียกลาง

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจาก ยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ มรดกโลกแต่ละแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่ แต่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น

แหล่งมรดกโลกเอเชีย (World Heritage Site Asia) แหล่งมรดกที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ชื่อทางการเป็นชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียนในบัญชีมรดกโลก ชื่อภาษาไทยเป็นชื่อที่แปลชื่อทางการ โดยศูนย์ข้อมูลมรดกโลก กระทรวงวัฒนธรรม ปี คือปีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยรายชื่อมรดกโลกได้แบ่งตามภูมิภาคดังนี้

แหล่งมรดกโลกในเอเชียเหนือและเอเชียกลาง

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
 รัสเซีย (ส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย)
9 แห่ง
ธรรมชาติ 9 แห่ง
 อุซเบกิสถาน
5 แห่ง
วัฒนธรรม 4 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
 คาซัคสถาน วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
 คีร์กีซสถาน
3 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
 เติร์กเมนิสถาน วัฒนธรรม 3 แห่ง
 ทาจิกิสถาน
2 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศคาซัคสถาน

 

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศคีร์กีซสถาน

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศเติร์กเมนิสถาน

 

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศทาจิกิสถาน

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศรัสเซีย

 

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศอุซเบกิสถาน

 

--------------------------------------------------------------------

ที่มา

http://whc.unesco.org/en/list

https://th.wikipedia.org