iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

Org บทบาทหน้าที่ในการจัดการองค์การ (Roles and responsibilities in organization management) 

 

บทบาทหน้าที่ในการจัดการองค์การ (Roles and responsibilities in organization management) คือ บทบาทของการแสดงออกที่สำคัญของผู้บริหาร อาจจัดได้เป็น 3 กลุ่ม

1. บทบาทในด้านข้อมูล ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การกระจายข้อมูล และการให้ข้อมูล

2. บทบาทในด้านการตัดสินใจ ได้แก่ การเป็นผู้คิดริเริ่ม การแก้ปัญหา การเป็นนักเจรจาต่อรองเจรจาความขัดแย้ง และการเป็นนักจัดสรรทรัพยากร

3. บทบาทในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้แก่ การเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา การเป็นผู้นำ และการเป็นคนกลาง

หน้าที่ในการจัดการ ก็คือ งานประจำที่ต้องปฏิบัติหรือหน้าที่งานแต่ละอย่างของ กระบวนการบริหาร เป็นหน้าที่ที่จำเป็นที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติเพื่อให้ภารกิจหรืองานทั้งหลายที่องค์กรปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย บทบาทหน้าที่ในการจัดการองค์การเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ในการบริหารที่จะนำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่ของการจัดการองค์การแบ่งออกเป็น 4 ประภท คือ

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกำหนดสิ่งที่จะต้องปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญอันดับแรกของการบริหารการจัดการ หากปราศจากการวางแผนแล้ว งานในหน้าที่อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

2. การจัดการองค์กร (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างขององค์การด้วยการจัดกลุ่มงาน การกำหนดหน้าที่ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ซึ่งโครงสร้างของงานด้องมีขอบเขดที่ซัดเจน ว่าใครปฏิบัติหน้าที่อย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3. ภาวะผู้นำ (Leadership) หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติตามบทบาท หรือผู้ที่จะทำให้เกิดการผสมกลมกลืน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของกลุ่ม หรือองค์การที่ตั้งไว้ให้บรรลุความสำเร็จ

4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง กิจกรรมกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การทำงานหรือการปฏิบัติงานขององค์การจะสำเร็จตามแผนที่วางไว้

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Org ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ (The Basic Knowledge of Organization)

 

ที่มา

ภาพและรวบรวมข้อมูล

www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การจัดการธุรกิจ (Business Management) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

การจัดการธุรกิจ (Business Management)

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward