iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์

www.iok2u.com 

แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็ปไซต์ www.iOK2u.com นี้เกิดมาจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้งจะนำมาทำบทความอย่างน้อย 3 เรื่องเพื่อมาลงในเว็ปนี้

ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่มีการถ่ายทอดไว้นั้นจะมีการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีสัก 3 คนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาเพื่อตอบแทนผู้จัด แต่อยากให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์เพื่อถ่ายทอดต่อไปข้างหน้าต่อไป

วันจันทร์, 18 กรกฎาคม 2565 12:01

เว็ปไซต์ www.iOK2u.com ส่งต่อความดีหรือมอบความรักให้ต่อไปข้างหน้า (Pay It Forward) เว็ปไซต์ www.iOK2u.com นี้เกิดมาจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรม ในแต่ละครั้งจะนำมาทำบทความอย่างน้อย 3 เรื่องเพื่อมาลงในเว็ปนี้...

วันจันทร์, 18 กรกฎาคม 2565 08:15

โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่านิคมพัฒนาราม ป่าติ้ว ยโสธร โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36 ----------------------------------- ขั้นตอนดำเนินการ โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126...

วันพุธ, 22 มิถุนายน 2565 08:44

รวมวัดที่มี "ท้าวเวสสุวรรณ" รวมวัดและสถานที่สำคัญ ที่มี "ท้าวเวสสุวรรณ" ใกล้ที่ไหนไปไหว้กันครับ หรือ สนใจจะโหลดโลเคชั่นจากกูเกิ้ลแมบไปไหว้กันได้เลย https://goo.gl/maps/Q2YnPnqjaKYeqzy5A ชมอัลปั้มรวมภาพท้าวเวสสุวรรณคลิกที่นี่ ภาคกลาง - วัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร - วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร -...

วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2565 13:15

แนะนำ นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ข้อมูลส่วนบุคคล นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม เกิดวันที่ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2509 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ สถานที่เกิด...

การตลาด

วันเสาร์, 23 กันยายน 2560 13:41

หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ...

วันพฤหัสบดี, 02 เมษายน 2563 12:01

Org ลักษณะกระบวนการขององค์การ (Organizational process characteristics ) ลักษณะกระบวนการขององค์การ มีลักษณะ 4 ส่วนคือ 1. องค์การมีการกำหนดป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การ...

วันพุธ, 13 มีนาคม 2562 01:47

BA Theory แผนธุรกิจแคนวาส (BMC) 4 กลุ่ม Who, What, How และ Money แผนธุรกิจแคนวาส ( Business Model Canvas , BMC) เป็นเครื่องมือใหม่สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจ...

วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 04:30

PM กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ (Management Approach) แนวคิดทางการจัดการ (Management Approach) มีแนวคิดหลักหลากหลายแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและสังคมเช่น - แนวคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์...

นวัตกรรม

วันเสาร์, 23 พ.ค. 2563 12:01

Innovation อุปสรรคของนวัตกรรม (Obstacles to innovation) การจัดการนวัตกรรม มีการจัดการ 5 ด้าน - การสร้างนวัตกรรม = อนาคต - มูลค่าและความคุ้มค่า = ความคิดสร้างสรรค์ - การเผยแพร่/การขยายผล =...

วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 07:50

การเริ่มต้นที่แนวคิดและจินตนาการ การเริ่มต้นแนวคิดและจินตนาการ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรม อาจแบ่งเป็น 1. แนวคิดนี้ใช้ได้หรือไม่ 2. องค์กรหรือผู้ทำมี...

วันพุธ, 13 มีนาคม 2562 01:48

แนวคิดและทฤษฎี Edward N. Lorenz ผลกระทบผีเสื้อ (Butterfly Effect) ทฤษฎีผลกระทบผีเสื้อ (Butterfly Effect) ทฤษฎีที่พยายามอธิบายเหตุผลที่เกิดความยุ่งเหยิง...

วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2562 12:01

4 คำถาม เพื่อการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ( 4 Questions for effective solution ) 1) What is the challenge ? ความท้าทายคืออะไร ในขั้นแรกจะต้องหาปัญหาที่มีให้ได้ว่าในขณะนี้อะไรคือปัญหาที่แท้จริง...

www.iok2u.com ให้ความรู้แนะนำแนวทางการศึกษา

 

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

www.iok2u.com

ดำเนินการโดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

 

บริหารจัดการ

วันเสาร์, 23 กันยายน 2560 13:41

หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ...

วันพฤหัสบดี, 02 เมษายน 2563 12:01

Org ลักษณะกระบวนการขององค์การ (Organizational process characteristics ) ลักษณะกระบวนการขององค์การ มีลักษณะ 4 ส่วนคือ 1. องค์การมีการกำหนดป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การ...

วันพุธ, 13 มีนาคม 2562 01:47

BA Theory แผนธุรกิจแคนวาส (BMC) 4 กลุ่ม Who, What, How และ Money แผนธุรกิจแคนวาส ( Business Model Canvas , BMC) เป็นเครื่องมือใหม่สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจ...

วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 04:30

PM กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ (Management Approach) แนวคิดทางการจัดการ (Management Approach) มีแนวคิดหลักหลากหลายแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและสังคมเช่น - แนวคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์...

อุตสาหกรรม

วันเสาร์, 23 พ.ค. 2563 12:01

Innovation อุปสรรคของนวัตกรรม (Obstacles to innovation) การจัดการนวัตกรรม มีการจัดการ 5 ด้าน - การสร้างนวัตกรรม = อนาคต - มูลค่าและความคุ้มค่า = ความคิดสร้างสรรค์ - การเผยแพร่/การขยายผล =...

วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 07:50

การเริ่มต้นที่แนวคิดและจินตนาการ การเริ่มต้นแนวคิดและจินตนาการ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรม อาจแบ่งเป็น 1. แนวคิดนี้ใช้ได้หรือไม่ 2. องค์กรหรือผู้ทำมี...

วันพุธ, 13 มีนาคม 2562 01:48

แนวคิดและทฤษฎี Edward N. Lorenz ผลกระทบผีเสื้อ (Butterfly Effect) ทฤษฎีผลกระทบผีเสื้อ (Butterfly Effect) ทฤษฎีที่พยายามอธิบายเหตุผลที่เกิดความยุ่งเหยิง...

วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2562 12:01

4 คำถาม เพื่อการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ( 4 Questions for effective solution ) 1) What is the challenge ? ความท้าทายคืออะไร ในขั้นแรกจะต้องหาปัญหาที่มีให้ได้ว่าในขณะนี้อะไรคือปัญหาที่แท้จริง...

ข่าวสารบทความที่น่าสนใจ

  1. ข่าวสารที่น่าสนใจ
  2. E-Book
  3. E-Learning
  4. Tour Thailand

วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2564 12:01

Movie The Imitation Game (2014) เรื่องราวของบิดาผู้ให้กำเนิดแนวคิด AI ภาพยนตร์ The Imitation Game (2014) เรื่อวราวของบิดาผู้ให้กำเนิดแนวคิด AI เป็นภาพยนตร์ที่อิงมาจากชีวิตของ อลัน ทัวริง นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ทุกคนต้องเคยได้ยินชื่อ...

วันจันทร์, 08 พฤศจิกายน 2564 12:12

กลุ่มเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัลอุตสาหกรรม กองดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กิจกรรมอบรมออนไลน 6 วัน จากโครงการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Business Intelligence) ภายใต้การดูแลของ กองดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ที่มา www.dip.go.th สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ...

วันอาทิตย์, 17 มีนาคม 2562 12:01

ประวัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ก่อตั้งในปี 2434 โดยเป็น สถานปฏิบัติการวิเคราะห์แร่ ในสังกัด กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา และมีการปรับเปลี่ยนไปอีกในหลายชื่อตามภาระกิจในเวลานั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้ง ”ศาลาแยกธาตุ” สังกัด กระทรวงพาณิชย์...

วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2564 12:01

Movie เทคโนโลยีอ่านลายนิ้วมือพิสูจน์ตัวตนออนไลน์ใน 007 เพชรพยัคฆราช (Diamonds Are Forever) ภาพยนตร์ 007 เพชรพยัคฆราช (Diamonds Are Forever) เป็นภาพยนตร์แนวสายลับฉายเมื่อปี ค.ศ. 1971 (2514) นำเทคโนโลยีอ่านลายนิ้วมือพิสูจน์ตัวตนออนไลน์ สมัยนั้น 50 ปีก่อนคงดูว่าโม้มาก ไหนจะถ่ายสแกน ส่งภาพออนไลน...

วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 11:21

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( กสอ.) ชื่ออังกฤษ Department of Industrial Promotion (DIP ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ชื่ออังกฤษ Department of Industrial Promotion (DIP) ในอดีตมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกอง ภายใต้กองอุตสาหกรรม สังกัดกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ถูกยกฐานะขึ้นเป็น...

วันพฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2565 14:06

e-book แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ของ กรมทรัพยากรธรณี สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิก ขอแนะนำ e-book แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ของ กรมทรัพยากรธรณี จัดพิมพ์ขึ้นในปี 2547 โดยได้จัดทำหนังสือความรู้และภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในด้านธรณีวิทยา โดยจัดทำเป็น e-Book ด้วยความยาวกว่า 179 หน้า...

วันจันทร์, 12 เมษายน 2564 12:01

E-Book แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 E-Book แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 เป็นแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 ประเภทหนังสือมาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท. จากสำนักกอง /...

วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560 14:06

?+?️ E-Book ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงาน แผนการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ E-Book ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงาน แผนการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา...

วันเสาร์, 15 ธันวาคม 2561 18:18

E-Book 5 เรื่องของ 5 บรรจุภัณฑ์ จาก TIPMSE ? e-book ฟรี 5 เล่ม เรื่องของ 5 บรรจุภัณฑ์ จาก TIPMSE จัดทำในรูปแบบที่มีการรวบรวมในรูปแบบของ infographic มาใช้ในการนำเสนอเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋อง กล่องเครื่องดื่ม ? เรียนรู้อย่างง่ายแต่เข้าใจลึกซึ้ง...

วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564 12:01

e-book_การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า ขอแนะนำหนังสือ e-book_การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า 6 เล่ม จากสถาบัน วิชาการ ที่น่าเชื่อถือ มาให้เราขบคิด เตรียมแผนรองรับได้ล่วงหน้า มีความสุขมากๆกับอีบุ๊คส์ 6 เล่ม อนาคตของประเทศไทยใน 10...

วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564 09:41

e-learning MOOCs ระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่ (Massive Open Online Courses) โครงการระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ตามเทคโนโลยี MOOCs : Massive Open Online Courses เป็น ระบบสื่อสาระออนไลนเ์พื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

วันอาทิตย์, 01 สิงหาคม 2564 12:01

E-Learning Nestle School Thailand ขอแนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมของน้องนักศึกษา ที่จัดทำโดย Nestle Thailand โดยให้ Youtuber ติวเตอร์คนเก่งในประเทศมาร่วมกันติวเข้มน้อง ขอขอบคุณ โครงการ Nestle School Thailand ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ดี ๆ ให้กับเยาวชน โดยเข้าดูที่ Youtube...

วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564 09:41

e-learning TDGA ทักษะดิจิทัลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ?‍♂️ ห้ามพลาด !!! เรียนฟรี พร้อมได้ใบประกาศนียบัตรกับ #บทเรียนออนไลน์ (e-learning)# #TDGA e-Leaning# เพื่อ Upskill/ReSkill ทักษะดิจิทัลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ...

วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564 12:01

E-Learning Thai MOOC Mahidol มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจเรียนรู้คลิกที่นี่ ให้เลือกเรียนตามความสนใจ...เรียนฟรี ทุกที่ ทุกเวลา คอร์สเรียน MAHIDOL MOOC กลุ่มรายวิชา Digital Literacy เพื่อการเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ - การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) / bit.ly/2ZdoDA5 -...

วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565 08:39

13 รายวิชา สจล. ผ่านเว็บไซต์ #Thaimooc สำหรับผู้สนใจ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 13 รายวิชา สจล. ผ่านเว็บไซต์ #Thaimooc สำหรับผู้สนใจ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 1.) การถ่ายภาพเบื้องต้น | Basic Photography 2.) การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ | Creative Photography 3.) โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน | Foundation of Motion Graphic...

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

Th14 พระนครศรีอยุธยา (Phra Nakhon Si Ayutthaya) ที่ตั้ง: ประวัติ: ข้อมูลพื้นฐาน: เดินทาง: ที่มา https://th.wikipedia.org/ ที่มารูป www.iok2u.com ---------------------------------------------

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

Th10 กรุงเทพมหานคร (Bangkok) ที่ตั้ง: ประวัติ: ข้อมูลพื้นฐาน: รายชื่อเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เขตดุสิต เขตหนองจอก เขตบางรัก เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระโขนง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตยานนาวา เขตสัมพันธวงศ์ เขตพญาไท เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตห้วยขวาง...

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

เที่ยวชลบุรี บางละมุง พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี เทดดี้ (Travel Chon Buri,Banglamung, Teddy Bear Museum) พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี เทดดี้ (Teddy Bear Museum) อ.บางละมุง ชลบุรี เป็น พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี เทดดี้ สถานที่สุดสร้างสรรค์ที่มีตุ๊กตาหมีมากมายโพสท่าในฉากที่ดูสนุกสนาน มีร้านของฝาก ตุ๊กตาหมีเหล่า...

วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2563 14:06

เที่ยวนครปฐม สามพราน สวนลิตเติ้ลทรี (Travel Nakhon Pathom, Samphran, Little Tree Garden) ชมอัลปั้มภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3551361251564973&type=3 สวนลิตเติ้ลทรี (Little Tree Garden) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นร้านอาหารและร้านขายกลางดื่ม...

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

เที่ยวชลบุรี บางละมุง เมืองพัทยา พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ (Travel Chon Buri,Banglamung, Pattaya City, Art in paradise) พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ (Art in paradise) อ.บางละมุง ชลบุรี เป็น สถานที่ท่องเที่ยวแนว พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ แห่งเดียวในไทยที่เมืองพัทยา...

Facebook iok2u.com

ประชาสัมพันธ์

chain iok2u320 180

สถิติเว็บไซต์

มี 592 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์