iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Marketing 7 สิ่งสำคัญในการวิจัยการตลาด (7 Important Market Research)

การวิจัยการตลาด ตามนิยามของ Philip Kotler ได้ให้นิยามหมายถึง การดำเนินงานอย่างมีระบบเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงาน มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจมาก เพราะผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจดำเนินการธุรกิจได้อย่างไร ควรต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบาย วางแผนจัดองค์การ การกำหนดขั้นตอนปฏิบัติตามแผน และการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

การวิจัยการตลาดมีข้อดี

- ช่วยชี้แนวทางการผลิตสินค้าหรือบริการ   ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าเขาควรผลิตสินค้าอะไรเป็นจำนวนเท่าใด

- ช่วยชี้แนวทางการกำหนดราคาที่เหมาะสม    ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าราคาที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร

- ช่วยชี้แนวทางการจัดจำหน่าย    ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าจะจัดจำหน่ายอย่างไร     ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมควรใช้ช่องทางใด

- ช่วยชี้แนวทางการส่งเสริมการตลาด ทำให้ผู้ผลิตรู้ว่าควรส่งเสริมการตลาดอย่างไรควรสร้างสิ่งดึงดูดใจในตัวสินค้าเพื่อให้เกิดการซื้ออย่างไร เมื่อไรเวลาใด

- ทำให้ผู้ผลิตทราบผลการดำเนินงานยอดขายส่วนครองตลาด ต้นทุนและกำไร

- ช่วยให้ผู้ผลิตทราบสารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อการขายและความต้องการสินค้า ทำให้ทราบแนวโน้มยอดขายสินค้าแต่ละชนิดมีประโยชน์ในการพยากรณ์ยอดขาย และกำหนดอาณาเขตขาย

- การวิจัยผลิตภัณฑ์ช่วยชี้แนวทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์

- การวิจัยโฆษณาช่วยให้สามารถสร้างอิทธิผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคได้

- การวิจัยการส่งกำลังบำรุงทางการตลาดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้

- ช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานขาย


การวิจัยการตลาดที่ดีควรมีสิ่งสำคัญ 7 ข้อ คือ

1. หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) การวิจัยการตลาดที่มีประสิทธิผลต้องใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 4 ประการคือ

· มีการสังเกตอย่างระมัดระวัง (Careful Observation)

· มีการกำหนดสมมติฐาน (Formulation of Hypothesis)

· มีการคาดคะแนนผลลัพธ์ล่วงหน้า (Prediction)

· มีการทดสอบ (Testing)

2. ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Research Creativity) การวิจัยการตลาดที่ดีสามารถช่วยให้นักการตลาดเกิดการพัฒนาแนวความคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาทางการตลาด

3. ใช้วิธีการที่หลากหลาย (Multiple Methods)  ผู้วิจัยการตลาดที่ดีควรใช้วิธีการวิจัย 2-3 วิธี   เพื่อให้ผลการวิจัยเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ไม่ควรไว้วางใจกับการวิจัยวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว

4. ใช้โมเดลและข้อมูลที่สอดคล้องกัน (Interdependence of Models and Data)   ผู้วิจัยการตลาดที่ดีพึงระลึกไว้เสมอว่าจะต้องใช้โมเดลและข้อมูลที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน

5. คุณค่าและต้นทุนของสารสนเทศจากงานวิจัย (Value and Cost of Information)  ผู้วิจัยการตลาดที่ดีจะเปรียบเทียบคุณค่า (ประโยชน์) ของสารสนเทศจากงานวิจัยจะต้องคุ้มกับต้นทุนเพื่อให้ได้สารสนเทศนั้นมาต้นทุนการวิจัยคำนวณออกมาได้ง่าย ในขณะที่คุณค่าของงานวิจัยยากต่อการคาดคะเนคุณค่าของงานวิจัยขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ   และความเที่ยงตรงของผลการวิจัย   และความเต็มใจของฝ่ายจัดการที่จะยอมรับและปฏิบัติตามผลการวิจัยนั้น

6. การตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่เหมาะสม (Healthy Skepticism)       ผู้วิจัยการตลาดต้องศึกษาสมมติฐานที่กำหนดโดยผู้จัดการการตลาดเพราะในบางกรณีอาจไม่ถูกต้องเสมอไปเนื่องจากไม่ได้

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งมาก่อน

7. การวิจัยการตลาดต้องคำนึงถึงจริยธรรม (Ethical Marketing) ผลการวิจัยการตลาดต้องมีประโยชน์ต่อนักการตลาดและผู้บริโภค ดังนั้นการใช้ผลการวิจัยต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

----------------------------------------

ที่มา

- ...

ภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward