iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) 

การธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) หมายถึง การกำกับดูแลข้อมูล โดยมีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างมีระบบ ตั้งแต่การเกิดของข้อมูล การจัดเก็บ การวิเคราะห์ การทำลาย การเข้าถึง การรักษาความปลอดภัย และการนำไปใช้ โดยให้ความสำคัญทั้งในมุมกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยี 

การธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governanceการจัดทำไม่มีหลักปฏิบัติที่ตายตัว เพราะแต่ละองค์กรจะมีแหล่งที่มาของข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน และมีหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลที่มีโครงการแตกต่างกัน ประเทศไทยมีหน่วยงาน DGA ที่ได้นำเสนอ กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (DATA GOVERNANCE FRAMEWORK) 

 

สนใจเรื่องราว การธรรมาภิบาลข้อมูล (DATA GOVERNANCE)เพิ่มเติม 

การธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) รวมข้อมูล

กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance FRAMEWORK)

การเสวนาในหัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ

คำอธิบายชุดข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata)

นิยาม กฎเกณฑ์ข้อมูล (Data Rules)

นิยาม ข้อมูล (Data)

นิยาม คลังเมทาดาตา (Metadata Repository) หรือพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

นิยาม บัญชีข้อมูล (Data Catalog)

นิยาม หมวดหมู่ของข้อมูล (Data Catagory)

นิยาม เมทาดาตา (Metadata)

- นิยามของการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Definition)

- บทสรุปผู้บริหาร เอกสารกรอบการกำกับดูแลข้อมูล 2562

รวมนิยามที่เกี่ยวข้องข้อมูล (Data Defnition)

วงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle)

หน่วยงานภาครัฐที่นำไปใช้ กรอบการกำกับดูแลข้อมูล

องค์ประกอบในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Component)

-

-

-

-------------

คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาดรัฐ ตามหลักรธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating) 2552

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติ

-

-

-

---------

 

ที่มาข้อมูล https://www.dga.or.th

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com 

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward