iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

LM57 การจัดการการขนส่ง (Transportation Management)

 

การขนส่ง (Transportation) หมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สินค้า (Goods) หรือบริการ (Services) จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ในกรณีของการเคลื่อนย้ายคนนั้นจะเป็นเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ในบริบทของการจัดการการขนส่งนี้จะเน้นที่การขนส่งสินค้าหรือบริการเป็นสำคัญ การขนส่งถูกจัดความสำคัญไว้เป็นลำตับต้น ที่ช่วยสนับสนุนกิจการด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งยังมีบทบาทเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นการขุนส่งจึงมิใช่เรื่องของการพัฒนายานพาหนะ หรือการแข่งขันทางด้านยนตกรรมเทคโนโลยี่เท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงระบบกระบวนวิธีการ ที่เรียกว่า ระบบการขนส่ง หรือกระบวนการบริหารจัดการทางต้านการขนส่งอย่างเป็นระบบ เช่น ในแง่การขนส่งบุคคล ก็จำเป็นต้องมีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ในแง่การขนส่งสินค้าก็ยิ่งต้องใช้วิธีการทางโลจิสติกส์เข้ามาบูรณาการอย่างเป็นระบบ

การขนส่งนั้นถือเป็นกิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ และตันทุนในการขนส่งนั้นก็มักจะเป็นต้นทุนหลักของกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมด โดยอยู่ที่ประมาณ 4 ใน 10 ส่วนของต้นทุนต้านโลจิสติกส์ทั้งหมด นอกจากนี้การขนส่งก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการต้านโลจิสติกส์ เพราะการขนส่งทำให้เกิดการไหลของสินค้า และทรัพยากรเพื่อการบริการต่างๆ ในโซ่อุปทาน ดังนั้นการบริหารการขนส่งที่ดีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และทำให้เกิดประสิทธิภาพกับกระบวนการโลจิสติกส์ ยิ่งไปกว่านั้นการบริหารการขนส่งอย่างมีคุณภาพ ทั้งในต้านการจัตส่งที่ตรงต่อเวลา สภาพของสินค้าที่ไม่บุบสลาย และการจังส่งสินด้ไต้อย่างครบถ้วนไม่สูญหาย ก็จะทำให้เกิดการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น การที่เราดำเนินการให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุดในต้านการขนส่งนั้น อาจจะส่งผลให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นในส่วนอื่นดังนั้นการตัตสินใจในการตำเนินการด้านการขนส่งใด ๆ ก็ตามจึงต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ดังกล่าว

รูปแบบของการขนส่ง (Mode of Transportation) สามารถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ คือ

1. การขนส่งทางน้ำหรือทางเรือ (Water/Ship Transportation)

2. การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)

3. การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก (Truck Transportation)

4. การขนส่งทางทางรถไฟหรือระบบราง (Rail Transportation)

5. การขนส่งทางระบบท่อ (Pipeline Transportation)

ต้นทุนในการขนส่ง (Transportation Cost)

การจัดเส้นทางและตารางเวลาในการขนส่ง (Routing and Transportation Scheduling)

การวัดผลการดำเนินงานการขนส่ง (Transportation Performance Measurement)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการขนส่ง (Information technology systems in transportation management)

การตัดสินใจขนส่งด้วยตนเองหรือจัดจ้าง (Self transportation decision or Outsourcing)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่ง

 

 
การเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการขนส่ง
 
 ข้อเสีย ข้อดี
การขนส่งทางน้ำ  

1. อัตราค่าขนส่งถูกเมื่อเปรียบเทียบต่อหน่วย 

2.การเทียบท่าที่ชายฝั่งในหน้าน้ำลด 

3.มีความผันผวนของตารางเวลาเดินเรือ 

4.สามารถส่งได้ไนระยะทางไกล

5.มีความหลากหลายของผู้ให้บริการ

6. มีความเสี่ยงของการเกิดอุบัเหตุน้อย

1. ระยะเวลาการบนส่งส่าช้า

2. ขนส่งได้ในปริมาณที่มาก

3. มีความปลอดภัยในการขนส่งสูง

การขนส่งทางราง  

1.อัตราค่าขนส่งถูกเมื่อเปรียบเทียบต่อหน่วย 

2.ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะเส้นทางที่แน่นอน

3.สามารถคาดเดาระยะเวสาไต้ 

4.มีความปลอตภัยในการขนส่งสูง 

5.ไม่มีข้อจำกัดของสภาพอากาศ

1. ไม่สามารถส่งสินค้าไปถึงปลายทางเลยได้

2. มีความรวดเร็ว

3. กฎระเบียบการขนส่งมาก

4. ไม่เหมาะกับการขนส่งในปริมาณน้อย

การขนส่งทางถนน

 1.ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับทางรถไฟ 

2.มีความปลอดภัยต่ำ 

3.ขุนส่งได้ในปริมาณที่จำกัด 

4. เป็นตัวเชื่อมของรูปแบบอื่น ๆ 

1. บริการถึงที่โดยไม่ต้องมีการขุนถ่าย

2. ขนส่งได้ตลอดเวลา

3. สะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องรอรอบการขนส่ง

4.จำกัตรูปแบบของสินค้าที่จัดส่ง

 การขนส่งทางอากาศ

1.สะดวก รวดเร็ว 

2.จำกัดเรื่องของปริมาตรและน้ำหนัก 

3. ขนส่งไปยังประเทศที่ไม่มีทะเลไต้ 

4. เหมาะกับสินค้าที่เสียหายง่าย มีอายุการใช้งานสั้น

5. การลงทุนสูง

6. ขนส่งได้หลายเที่ยวต่อวัน

1. ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยสูง

2. กระจายสินค้าไต้หลากหลาย

3. ขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยาน

4. มีความเสี่ยงสูง

5. เหมาะกับการขนส่งสินค้าระยะไกล

การขนส่งทางท่อ

1. เหมาะกับสินค้าประเภทของเหลวและก๊าช

2. กำหนดจุดการขนส่งทั้งต้นทางและปลายทางแน่นอน 

3. ข้อจำกัตเรื่องความปลอดภัย 

4. มีการต่อต้านจากชุมชน และมีข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมมีอยู่มาก 

5. สามารถขนส่งได้ทุกสภาพอากาศ 

6. ขนส่งได้ไม่จำกัตปริมาณและเวลา 

7. เคลื่อนย้ายลำบาก

8. ประหยัดค่าแรงเพราะใช้แรงงานคนน้อย

1. ข้อจำกัดเรื่องประเภทของสินค้าที่เป็นของเหลวและก๊าซเท่านั้น

2. สามารถส่งได้แต่ขาไปเท่านั้น 

3. กำหนตระยะเวลาการขนส่งได้

4. ประหยัตตันทุนการขนส่ง

5. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง

6. ตรวจสอบข้อบกพร่องยาก

7. ปลอตภัยจากการสักขโมยและสูญหาย 

  
 

-----------------------------------------------

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง พื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์ คลิกที่นี่

LM57 พื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์ (Fundamentals of Logistics Management) ปี 2557

-----------------------------------------------