iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

tns ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับที่ 2 กำหนดแผนยุทธศาสตร์เป็น 23 ประเด็น

 

 

แผนระดับที่ 2 เป็นการนำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น เกิดจากการนำเอา แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนความมั่นคง และแผนการปฏิรูปประเทศมารวมกัน กำหนดประเด็นที่จะต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน

ในแผนระดับที่ 1 มีทำเป็นแผนแม่บทมีการทำตามประเด็นที่กำหนด ทั้งนี้ประเด็นแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการกำหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ำซ้อนกันระหว่าง แผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดความสับสน ตั้งเป้าหมายโดยมีการปรับปรุงค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี และกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินตามแผนที่ชัดเจน เป็นประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพั นกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นรวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วย (มาตรา 10 พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 2560) ในกระบวนการจัดทำไม่ได้มีการกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพและการกำหนดโครงการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นหน่วยงานของรัฐจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยแผนแม่บทที่มีการดำเนินในระดับนี้มี 23 แผนแม่บทหลัก ได้แก่

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 01 ความมั่นคง (Security)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 02 การต่างประเทศ (Foreign Affairs)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 03 การเกษตร (Agriculture)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (Industry and Service of the future)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 05 ท่องเที่ยว (Travel)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 06 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart areas and cities)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (Logistics and Digital)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (SMEs)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Changing values and culture)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (People development throughout life)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (Learning development)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (Good Health)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 14 ศักยภาพการกีฬา (Sports Potential)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 15 พลังทางสังคม (Social power)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานราก (Foundation economy)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (Equality and social security)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 19 การบริหารจัดการนํ้ำทั้งระบบ (Water system management)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (Public service and government performance)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption and Misconduct)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (Law and justice system)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and innovation)

และยังแบ่งย่อยออกเป็น 85 แผนแม่บทย่อย มีการตั้งเป้าหมาย 37 เป้าหมายหลักและ 140 เป้าหมายย่อย และใช้ตัวชี้วัด 39 ตัวชี้วัดหลัก และ 163 ตัวชี้วัดย่อย 

ที่มาภาพและข้อมูล http://nscr.nesdb.go.th

ที่มา สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 year) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 year) รวมข้อมูล

------------------------------------------------- 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward