iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

TNS ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 year) รวมข้อมูล

 

ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 year)  เป็น ภาพของแผนการพัฒนาประเทศ ที่ได้กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางการกำหนดแผนงานตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ" โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2580 

วิสัยทัศน์ ประเทศไทย 2580

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

มีการกำหนดภาพรวม “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระดับในการจัดทำแผนตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ (Plan Level National Strategy)

ขั้นตอนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ได้กำหนดดำเนินการในรูปแบบแผนสามระดับ โดนเรียกการจัดทำโครงการสามระดับ (X Y Z) และจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนงานด้าน... /แผนปฏิบัติราชการ โดยแผนทั้งหมดจะถูกนำไปรวมกันที่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ซึ่งจะต้องมีการจัดแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบในทุกหน่วยงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับที่ 1 กำหนดยุทธศาสตร์เป็น 6 ด้าน  คือ

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (National Strategy Government Management Systems)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับที่ 2 กำหนดแผนยุทธศาสตร์เป็น 23 ประเด็น คือ

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 01 ความมั่นคง (Security)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 02 การต่างประเทศ (Foreign Affairs)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 03 การเกษตร (Agriculture)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (Industry and Service of the future)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 05 ท่องเที่ยว (Travel)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 06 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart areas and cities)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 07 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (Logistics and Digital)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (SMEs)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Changing values and culture)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (People development throughout life)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (Learning development)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (Good Health)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 14 ศักยภาพการกีฬา (Sports Potential)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 15 พลังทางสังคม (Social power)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานราก (Foundation economy)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (Equality and social security)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 19 การบริหารจัดการนํ้ำทั้งระบบ (Water system management)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (Public service and government performance)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption and Misconduct)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (Law and justice system)

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทหลักประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and innovation)

 

ขั้นตอนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดแผนระดับย่อยออกมาเพื่อใช้เป็นแนวในการปฏิบัติราชการ โดยแผนทั้งหมดจะถูกนำไปรวมกันที่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ซึ่งจะต้องมีการจัดแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบในทุกหน่วยงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติ (Thai National Strategy) เพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

tns ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 year) รวมข้อมูล

tns ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความสอดคล้องของแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

tns ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความเชื่อมโยง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

tns ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประโยชน์แต่ละช่วงวัยของ (Thai National Strategy Benefits for Age)

tns ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระดับในการจัดทำแผนตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ (Plan Level National Strategy)

tns ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความสอดคล้องของแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

tns ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความเชื่อมโยง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

TNS ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมข้อมูล Q&A แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

-

-

--

tns ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับร่าง) (Thai National Strategy 20 Year Draft)

e-book​ ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

e-book แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

-

--

ที่มา สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 year) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 year) รวมข้อมูล

------------------------------------------------- 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward